Polityka ochrony dzieci w Przedszkolu nr 57

Preambuła

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Przedszkola nr 57 „Grochowiaczek” jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownik, praktykant, wolontariusz instytucji traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika i wyżej wymienione osoby wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik, praktykant, wolontariusz placówki, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych instytucji oraz swoich kompetencji.

 

Rozdział I

Objaśnienie terminów

§ 1

 1. Pracownikiem instytucji jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Praktykantem jest osoba odbywająca praktykę pedagogiczną w naszej placówce. Wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz placówki.
 2. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.
 3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.
 4. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno - opiekuńczy.
 5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika, praktykanta, wolontariusza placówki,  lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.
 6. Osoba odpowiedzialna za Internet to wyznaczony przez dyrektora instytucji pracownik, sprawujący nadzór nad korzystaniem z Internetu przez dzieci na terenie instytucji oraz nad bezpieczeństwem dzieci w Internecie.
 7. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem to wyznaczony przez dyrektora przedszkola pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w instytucji.
 8. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka uczęszczającego do przedszkola.

 

Rozdział II

Zasady bezpiecznych relacji na linii personel- dziecko

§ 2

 1. Wszyscy pracownicy przedszkola znają zasady bezpiecznego kontaktu na linii personel - dziecko i są zobowiązani do ich przestrzegania. 
 2. Zasady bezpiecznego kontaktu na linii personel-dziecko wynikają z przestrzegania Konwencji Praw Dziecka oraz Koncepcji Pracy Przedszkola nr 57 i bazują na:
 • Równym traktowaniu dzieci bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie narodowe, wyznaniowość, stan zdrowia
 • Pokazywaniu dziecku, że jego problemy są dla nas ważne tak samo, jak dla niego
 • Pomaganiu dziecku w zrozumieniu emocji, jakie nim rządzą,
 • Traktowaniu dziecka, jako rozmówcy równego sobie
 • Aktywnym słuchaniu dziecka
 1. Podstawowe zasady bezpiecznego kontaktu na linii personel-dziecko, to:
 • traktowanie dziecka z szacunkiem
 • respektowanie i zaspokajanie potrzeb dziecka
 • zapewnienie dziecku bezpieczeństwa
 • reagowanie na przejawy dyskryminacji
 • wspomaganie rozwoju dziecka
 1. W przedszkolu został ustalony katalog działań niedozwolonych w kontaktach z dzieckiem. Obejmuje on wszystkie działania dorosłych zaburzające prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności niedozwolone są :
 • stosownie przemocy fizycznej (np. popychanie, obezwładnianie, duszenie policzkowanie, szczypanie, kopanie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami);
 • stosowanie przemocy psychicznej (np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, szantażowanie);
 • stosowanie przemocy seksualnej (np. wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, a także przekazywanie informacji dotyczących praktyk seksualnych dorosłych, nieadekwatnych i zaburzających prawidłowy rozwój psychoseksualny dziecka);
 • zaniedbanie (np. ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych np. brak opieki i uniemożliwianie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych związanych ze snem, jedzeniem, higieną). Brak równego traktowania wszystkich dzieci, brak swobodnego wyrażania swoich uczuć, poglądów.

 

Rozdział III

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

§ 3

 1. Pracownicy placówki posiadają wiedzę i w ramach wykonanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy placówki podejmują następujące działania:

Interwencja w przypadku krzywdzenia dziecka w rodzinie:

 • przemoc fizyczna/psychiczna wobec dziecka; dziecko jako świadek przemocy w rodzinie.

Postępowanie wewnętrzne - poinformowanie Dyrektora i osoby monitorującej stosowanie Polityki ochrony dzieci; powołanie zespołu interwencyjnego składającego się z psychologa, wychowawcy dziecka, dyrektora i innego pracownika mającego wiedzę na temat krzywdzenia dziecka, w celu określenia sytuacji dziecka i ustalenia planu działań, rozmowa z dzieckiem; rozmowa z rodzicem/opiekunem niekrzywdzącym; stworzenie planu pomocy dziecku.

Postępowanie zewnętrzne (stosowane obligatoryjnie) uruchomienie procedury „Niebieskiej karty”; wypełnienie formularza NK-A i wysłanie go do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

 • zagrożenie dobra dziecka np. zaniedbanie fizyczne lub psychiczne, konflikty około rozwodowe zagrażające dobru dziecka.

Postępowanie wewnętrzne - poinformowanie Dyrektora i osoby monitorującej stosowanie Polityki ochrony dzieci; rozmowa z dzieckiem; rozmowa z rodzicem/opiekunem niekrzywdzącym; ustalenie zasad dalszego postępowania, stworzenie planu pomocy dziecku, monitorowanie sytuacji.

Postępowanie zewnętrzne – jest stosowane w przypadku niepowodzeń działań na etapie wewnętrznym, np. brak kontaktu i współpracy z opiekunami, zerwanie kontaktu, nieprzestrzeganie ustaleń. Złożenie wniosku do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną (art. 572 kpc).

 • przestępstwo na szkodę dziecka.

Postępowanie wewnętrzne - poinformowanie dyrektora i osoby monitorującej stosowanie Polityki ochrony dzieci; rozmowa z dzieckiem; ustalenie planu pomocy dziecku.

Postępowanie zewnętrzne – (stosowany obligatoryjnie) – na dyrektorze placówki spoczywa obowiązek niezwłocznego zawiadomienia policji lub prokuratury (art.304 kpk).

Interwencja w przypadku krzywdzenia dziecka przez pracownika przedszkola:

 • negatywne zachowanie pracownika placówki względem dziecka (np. ośmieszanie, dyskryminowanie, mobbing, nierówne traktowanie itd.).

Postępowanie wewnętrzne – niezwłoczne poinformowanie dyrektora przez osobę, która zauważyła, że dziecko jest krzywdzone przez pracownika przedszkola, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektora i osobę monitorującą stosowanie Polityki ochrony dzieci; wezwanie pracownika w sprawie, którego została sporządzona notatka na rozmowę w obecności psychologa lub innej osoby z zespołu interwencyjnego (protokół ustaleń); możliwość zastosowania środków dyscyplinujących, upomnienie, nagana.

Postępowanie zewnętrzne – postępowanie dyscyplinarne (stosowany w uzasadnionych przypadkach).

 • przestępstwo na szkodę dziecka.

Postępowanie wewnętrzne – poinformowanie dyrektora lub osoby monitorujące stosowanie Polityki ochrony dzieciom, ustalany plan pomocy dziecku.

Postępowanie zewnętrzne (stosowany obligatoryjnie) – na dyrektorze placówki spoczywa obowiązek niezwłocznego powiadomienia policji lub prokuratury (art. 304 kpk).

 

§ 4

W przypadku uzyskania przez pracownika instytucji informacji, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji dyrektorowi instytucji.

§ 5

 1. Pedagog/psycholog wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa oraz informuje ich o podejrzeniu.
 2. Pedagog/psycholog powinien sporządzić: opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i opiekunami oraz plan pomocy dziecku.
 3. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:
 1. podjęcia przez instytucję działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji;
 2. wsparcia, jakie instytucja zaoferuje dziecku;
 3. skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

§ 6

 1. W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących wykorzystywaniu seksualnego oraz znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: pedagog/psycholog, wychowawca dziecka, dyrektor, inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku (dalej jako: zespół interwencyjny).
 2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi określone w § 5 pkt 3 Polityki, na podstawie opisu sporządzonego przez pedagoga oraz innych, uzyskanych przez członków zespołu, informacji.
 3. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest obligatoryjnie. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.

 

 

 • 7
 1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiony przez pedagoga/psychologa rodzicom/opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
 2. Dyrektor/psycholog informuje rodziców o obowiązku placówki zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinno – opiekuńczy lub przewodniczący zespołu na terenie placówki – procedura „Niebieskiej karty”).
 3. Po poinformowaniu rodziców przez dyrektora/psychologa – zgodnie z punktem poprzedzającym – dyrektor instytucji składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu na terenie placówki.
 4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym.
 5. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.

§ 8

 1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Polityki. Kartę załącza się do akt osobowych dziecka.
 2. Wszyscy pracownicy instytucji i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych uzyskały informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

Rozdział IV

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

§ 9

 

 1. Dane osobowe i dane osobowe dziecka są przechowywane przez okres uczęszczania dziecka Dane osobowe dzieci podlegają ochronie i są przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Dane osobowe dzieci wykorzystywane są wyłącznie do celów, dla realizacji których dane te zostały zebrane.
 3. Pracownik instytucji ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem do przedszkola i po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 4. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Pracownik instytucji jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego powołanego w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczania, jako zestaw praw, reguł i zaleceń, regulujących sposób ich zarządzania, ochrony i dystrybucji wewnątrz Przedszkola nr 57 „Grochowiaczek” oraz w kontaktach z otoczeniem oświatowym określa „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu nr 57 „Grochowiaczek”” oraz „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu nr 57 „Grochowiaczek””.

§ 10

Pracownik instytucji może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

§ 11

 1. Pracownik instytucji nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego opiekunie.
 2. Pracownik instytucji, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się z opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik instytucji podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna dziecka.
 3. Pracownik instytucji nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.
 4. Pracownik instytucji nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik instytucji jest przeświadczony, iż jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalona.
 5.  Pracownik instytucji, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.

§ 12

 1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia instytucji. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor.
 2. Dyrektor instytucji, podejmuje decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym, poleca sekretariatowi przedszkola przygotować wybrane pomieszczenie instytucji w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie instytucji dzieci.

 

Rozdział V

Zasady ochrony wizerunku dziecka

§ 13

Instytucja, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

§ 14

 1. Pracownikowi instytucji nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie) na terenie instytucji bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.
 2. W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalenie wizerunku dziecka pracownik instytucji może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
 3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalenie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

§ 15

 1. Upublicznienie przez pracownika instytucji wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-video) wymaga pisemnej zgody opiekuna.
 2. Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz opiekuna poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystany.

Rozdział VI

Zasady dostępu dzieci do Internetu

§ 16

 1. Dzieci na terenie przedszkola nie mają dostępu do Internetu.
 2. W momencie wprowadzenia możliwości korzystania przez dzieci z Internetu na terenie przedszkola zostaną podjęte działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
 3. Przedszkole zapewnia dzieciom udział w zajęciach edukacyjnych, mających na celu rozpoznawania zagrożeń w Internecie.
 4. Przedszkole przekazuje rodzicom informacje na temat zagrożeń dzieci w Internecie.

Rozdział VII

Monitoring stosowanej Polityki

§ 17

 1. Dyrektor instytucji wyznacza nauczyciela przedszkola, jako osobę odpowiedzialną za monitowanie realizacji niniejszej Polityki w przedszkolu.
 2. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz za proponowanie zmian w Polityce.
 3. Osoba, o której mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, przeprowadza wśród pracowników szkoły, raz na 6 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji polityki. Wzór ankiety stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.
 4. W ankiecie pracownicy przedszkola mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia polityki w instytucji.
 5. Osoba, o której mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników instytucji ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi instytucji/ radzie pedagogicznej.
 6. Dyrektor/rada pedagogiczna wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom przedszkola nowe brzmienie Polityki.

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

§ 18

 1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników instytucji, w szczególności poprzez wywieszanie w miejscu ogłoszeń dla pracowników i poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną.
 3. Polityka jest dostępna dla rodziców poprzez opublikowanie jej na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole57.waw.pl i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń dla rodziców w holu wejściowym przedszkola.
Powered by CouchCMS