KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych Pani/Pana dziecka przetwarzanych w Przedszkolu nr 57 jest: Dyrektor Przedszkola – Dorota Skolimowska

2) Administrator danych osobowych- dyrektor przedszkola - przetwarza Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pana/Pani dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g (w przypadku gdy mamy 6 latków – obowiązek szkolny) oraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej.

3) Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pana/Pani dziecka będą:

  1. podmioty, którym administrator Pana/Pani danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka przekazuje dane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  2. podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych,
  3. organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych lub danych Pani /Pana dziecka następuje na podstawie Pana/Pani wniosku lub zgody,
  5. inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących.

 

5) Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola i po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, i danych swojego dziecka do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu nr 57 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich i dziecka jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego

 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

                                                    Administrator Danych Osobowych

 

CO TO JEST RODO?


RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Przedszkole nr 57 (adres: ul. Pustelnicka 35, 04-138 Warszawa).
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do naszej placówki będziemy wykorzystywać:
- na podstawie Państwa odrębnej zgody, w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach - np. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
- gdy jest to niezbędne w celu realizowania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 5 ust. 1 lit. b RODO)
- zgodnie z przepisami prawa w celu wykonywania działalności placówki oświatowej, w szczególności na podstawie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i ustawy o systemie informacji oświatowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
- w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – np. gromadzenie informacji o osobach odbierających dzieci (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale
niezbędne dla realizacji konkretnego świadczenia lub usługi (odmowa ich podania uniemożliwi realizację świadczenia lub usługi).

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

W zależności od wynikającej z RODO podstawy prawnej, na podstawie której zebraliśmy dane osobowe Państwa lub Państwa dzieci, dane będziemy wykorzystywać:
- do momentu ewentualnego wycofania zgody na wykorzystanie danych osobowych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych do momentu cofnięcia zgody),
- przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków i ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,
- przez okres wskazany w przepisach prawa,
- przez okres niezbędny dla realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:
- dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
- sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
- usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych,
- wyrażenie sprzeciwu wobec wykorzystania danych,
- przeniesienie danych,
- usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w RODO.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa lub Państwa dzieci narusza
przepisy prawa.
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane Państwa lub Państwa dzieci możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez placówkę oświatową – innym podmiotom, w tym:

- organom władzy publicznej,
- podmiotom wskazanym w przepisach prawa,
- podmiotom, którym placówka oświatowa przekazała dane osobowe w drodze powierzenia lub udostępnienia (zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych).

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych pana Krzysztofa Pielę, z którym mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kpiela@dbfopld.waw.pl