Dokumentacja dotycząca analizy gotowości szkolnej

            Podstawa prawna:

 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).

 

            Na początku września dyrektor przedszkola wysyła do dyrektorów obwodowych szkół podstawowych zaświadczenia o odbywaniu przez dziecko 6-letnie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Wzór druku znajduje się w Rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (wzór nr 69, symbol MEN-I/53/2).

 

Następnie nauczyciele pracujący z dziećmi 6-letnimi dokonują w ciągu roku szkolnego dwukrotnej diagnozy dziecka – wstępnej i końcowej, zgodnej z przyjętym w przedszkolu programem wychowania przedszkolnego. Wyniki diagnozy wstępnej przedstawia się rodzicom do końca listopada, a końcowej przekazuje do końca kwietnia.

 

       Jeśli u dziecka zauważono jakiekolwiek trudności w opanowaniu podstawy programowej, bądź nieprzeciętne zdolności, wówczas na podstawie diagnozy wstępnej tworzy się indywidualny program działań, mających na celu wspieranie rozwoju dziecka. Dokumentuje to ciągłość pracy z dzieckiem.

 

       Celem wszystkich wymienionych wyżej działań jest ustalenie gotowości szkolnej dziecka – chodzi tu o myślenie perspektywiczne: czy dziecko na danym etapie rozwoju (nie wieku) jest gotowe do spełnienia wymagań stawianych w edukacji wczesnoszkolnej.

 

       Do końca kwietnia rodzic otrzymuje informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Rodzic potwierdza odbiór dokumentu.

 

       Kształt tego dokumentu został ściśle określony w Rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (wzór nr 70, symbol MEN-I/54/2).

Powered by CouchCMS