Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2022 r.

 

Turnus III (16 sierpnia - 31 sierpnia)

 • Godziny pracy placówki, podczas dyżuru wakacyjnego:

07:00 - 17:00

 • Stawka żywieniowa za dzień wynosi:

12

 • Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie:

21 1030 1508 0000 0005 5069 3135

 • Dodatkowe informacje o opłacie za wyżywienie:

wniesienie opłaty za żywienie do 24 maja 2022 r. jest potwierdzeniem korzystania z miejsca w przedszkolu;
za pełen turnus (12 dni roboczych) kwota do zapłaty wynosi 144 zł

 

 

 

Przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący[1].

Przerwy w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w wakacje związane są z prowadzonymi pracami remontowo – modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

Opieka wakacyjna w każdym z dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie organizowana w ramach trzech turnusów.

Turnus

Terminy do zadeklarowania w systemie

Okres

I TURNUS

1.

4 lipca – 8 lipca

2.

11 lipca – 15 lipca

3.

18 lipca -22 lipca

II TURNUS

1.

25 lipca – 29 lipca

2.

1 sierpnia - 5 sierpnia

3.

8 sierpnia – 12 sierpnia

III TURNUS

1.

16 sierpnia – 19 sierpnia

2.

22 sierpnia – 26 sierpnia

3.

29 sierpnia – 31 sierpnia

 

 

Rodzice mogą wybrać cały turnus/turnusy lub poszczególne tygodnie.

 

 1. Zasady ogólne
 1. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
  m.st. Warszawę oraz przedszkoli biorących udział we wspólnej z miastem rekrutacji, jeśli zadeklarowały one udział w zapisach na dyżury.
 2. Zapisy na dyżur prowadzi się z wykorzystaniem systemu elektronicznego – we wszystkich placówkach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 3. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, w każdym z turnusów można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
  Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci
  z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.

 

 

 1. Dostęp do systemu zapisów
 1. Rodzice dzieci, które uczestniczą w rekrutacji na rok 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych szkół podstawowych korzystają
  z utworzonego hasła do systemu rekrutacyjnego;

   
 2. Rodzice dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki "Zarejestruj się"
   
 3. Przy rejestrowaniu zapisu dziecka w systemie elektronicznym rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują:
 • turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,
 • przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
  w kolejności od najbardziej preferowanego,
 • zapisują wniosek w systemie i podpisują profilem zaufanym – przy tej formie podpisu rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku,
 • pobierają i zapisują wniosek (w formie elektronicznej – w formacie PDF), a po wydrukowaniu i podpisaniu składają wniosek w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z systemu elektronicznego:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.

 

 1. Przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną
 1. Kolejność przyjęć ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie z zasadami ujętymi
  w cz. I pkt 4.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
 • wnioski dotyczące rodzeństw,
 • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko ubiegało się o przyjęcie na dyżur. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail wskazane we wniosku.
 1. Warunkiem przyjęcia dziecka jest:
 •  wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane,

lub

 • dostarczenie do placówki orgaznizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia
   o zwolnieniu z opłat za żywienie w macierzystym przedszkolu/szkoły
  i wystąpienie o zwolnienie z opłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego,

lub

 • dostarczenie do placówki orgaznizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia
  o finansowaniu posiłków przez OPS.

 

 1. Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, organizującym opiekę wakacyjną.
 2. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie na wolne miejsca zgodnie
  z harmonogramem.  Aby wziąć w niej udział należy złożyć wniosek bezpośrednio w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, które dysponują wolnymi miejscami.
 3. Po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej zapisów na dyżury wakacyjne zostanie opublikowany wykaz wolnych miejsc w dyżurujących przedszkolach/szkołach – zapisy na pozostałe wolne miejsca prowadzone są bezpośrednio przez dyrektorów.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mogą zgłaszać się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.
 

[1] § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502)

 

 

Організація опіки під час канікулів в дитячих садках та відділеннях дитячих садків, які перебувають у веденні столичного міста Варшава в 2022 р.

 

Дитячий садок/відділ дитячого садка в школі, як заклад без канікулів, працює цілий рік, за винятком перерв, визначених органом управління[1].

 
Перерви в діяльності дитячого садка/відділу дитячого садка в школі під час літніх канікул пов’язані з проведеними ремонтно-модернізаційними роботами та правом педагогів на відпустку. На цей час діти мають місце в іншому садочку/садочку школи, в данному районі Варшави.

 

Опіки під час канікулів у кожному з садочків / відділах дитячих садків у школах буде організовано в рамках трьох частин щодо термінів.

Частина

Terminy do zadeklarowania w systemie

Термін

I ЧАСТИНА

1.

4 липня – 8 липня

2.

11 липня – 15 липня

3.

18 липня – 22 липня

II ЧАСТИНА

1.

25 липня – 29 липня

2.

1 серпня - 5 серпня

3.

8 серпня – 12 серпня

III ЧАСТИНА

1.

16 серпня – 19 серпня

2.

22 серпня – 26 серпня

3.

29 серпня – 31 серпня

 

 

Батьки можуть вибрати весь період данної частини/частин або окремі тижні.

 

 1. Загальні правила
<>1.2.3.4. 
 1. Доступ до системи записів
 1. Батьки дітей, котрі беруть участь у наборі на 2022/2023 роки до дитячих садків, користуются спеціальним паролем до системи набору;
   
 2. Батьки дітей, які не беруть участі в наборі, користуються вкладкою «Реєстрація».
   
 3. При реєстрації запису дитини в електронній системі батьки/опікуни:
 • заповняють дані дитини
 • вказують:
 • в хронологічному порядку, коли  хотять скористатися я опіки, починаючі з самого раннього терміну,
 • дитячий садок/відділ дитячого садка в школі, у кожному з вибраних місць в порядку найбільш бажаного,
 • зберегають заявку в системі та підписують довіреним профілем - при цій формі підпису батькам не потрібно надавати паперову версію заяви,
 • завантажують та зберегають заяву (в електронному вигляді – у форматі PDF), а після роздрукування та підписання подаююь заявку до садочка/школи, зазначеного на першій позиції в першому з обраних термінів, т.зв. чергувальний садок / школа першого вибору.
 1. Батьки дітей, котрі не користуються електронною системою:
 • бируть заяву в дитячому садку/школі
 • заповняють його від руки та після підписання подають до чергувального дошкільного закладу / школи першого вибору,
 • інформація, що міститься в заяві, вноситься в електронну систему директором дитсадка/школи.

 

 1. Прийом дитини до дитячого садка / відділення дитячого садка, де здійснюється канікулова опіка
 1. Kolejność przyjęć ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie z zasadami ujętymi
  w cz. I pkt 4.
 2. У разі наявності групи кандидатів, які відповідають однаковим критеріям, при визначенні порядку прийому директор враховує насамперед:
 • заяви щодо братів і сестер,
 • місце дитячого садка/школи у списку переваг (у порядку від найбільшого до найменш бажаного).
 1. Інформація про приннятя дитини буде доступна в електронній системі зарахування в садок/школу, куди батьки подали заявку.
 2. Інформація про приннятя дитини також надсилається батькам/опікунам на електронні адреси, вказані у заяві
 1. Умовою прийняття дитини є
 • плата за харчування протягом 14 днів з дня оприлюднення відомостей про кваліфікацію дитини, оплату треба переслати на рахунок, зазначений директором дитячого садка/школи, до якого була кваліфікована дитина,

або

 • подача довідки до закладу, що організовує опіку (протягом 14 днів з дня оприлюднення відомостей про кваліфікацію) про звільнення від плати за харчування в дитячому садку/школі, до котрого дитина ходила перед тим та подання заяви про звільнення від плати за харчування під час літнього чергування,

або

 •             подача довідки до закладу, що організовує опіку (протягом 14 днів з дня оприлюднення відомостей про кваліфікацію) заяву про фінансування харчування за рахунок ОПС.

 

 1. Несплата за харчування або ненадання довідки у визначений термін означає звільнення з місця у відділенні дитячого садка/садка при школі, яка організовує опіку.
 2. Додатковий набір на вакансії буде проводитися відповідно до розкладу. Для того, щоб взяти в ньому участь, необхідно подати заявку безпосередньо до дитячого садка/відділу дитячого садка в початковій школі, де є вільні місця.
 3. Після завершення додаткового набору для реєстрації на опіку, буде оприлюднено перелік вільних місць у чергових садочках/школах – облік на решту вакантних місць ведеться безпосередньо у директорів.
 4. Батьки/опікуни дітей можуть звертатися до чергового закладу, де є вільні місця.

 

 

Якщо ви не володієте польською мовою, зверніться до директора закладу, який відвідує ваша дитина, який допоможе записати дитину на чергування в електронну систему реєстрації.
 

[1] § 12 та § 18 Положення міністра національної освіти від 29 лютого 2019 року «Про детальну організацію загальноосвітніх шкіл та дитячих садків» (Вісник законів з 2019 р., ст. 502)

 

Mili Państwo,

ruszają zapisy na opiekę wakacyjną. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem

https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram1

 

 

 

 

 

 

Powered by CouchCMS