GRUPA IV Groszki

 

Kod koloru do domofonu rok szkolny 2020/2021

Gr. IV Groszki – zielony

 

 

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z treścią aktualnych ogłoszeń: http://www.przedszkole57.waw.pl/ogloszenia.php?p=21

 

W Grupie Groszki pracują: Pani Monika Rusinowska i Pani Paulina Poręba oraz pracownik obsługi Pani Agnieszka Klimaszewska

Język angielski: Pani Paulina Poręba: wtorki oraz piątki => 11:00 - 11:30 

Instruktor umuzykalnienia: Iwona Dzikowicz; poniedziałki i środy 10:30-11:00

 

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne w grupie IV na miesiąc styczeń

 1. Witamy Nowy Rok
  • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami związanymi z powitaniem Nowego Roku, składanie sobie noworocznych życzeń
  • Utrwalenie wiadomości dotyczących  cykliczności pór roku oraz symboli z nimi związanych.
  • Dostrzeganie zmian zachodzących w otoczeniu w związku ze zmianami po roku.
  • Wzbogacenie słownictwa dzieci o nazwy miesięcy.
  • Zapoznanie dzieci z nazwami dni tygodnia
  • Zapoznanie dzieci  z różnymi rodzajami kalendarzy
  • Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej
  • Wdrażanie dzieci do wypowiedzi całym zdaniem.
  • Utrwalenie poznanych liter, cyfr
 1. Świętujemy Dzień  Babci i Dziadka
  • Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich babć, dziadków, ich wyglądu,  pracy zawodowej, roli w rodzinie.
  • Poznanie stopnia pokrewieństwa, wzmocnienie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem
  • Okazywanie szacunku osobom starszym
  • Przygotowanie upominków z okazji Święta Dziadków
  • Przeżywanie nastroju oczekiwania podczas udziału w przygotowaniach do uroczystości z okazji Święta Dziadków (uroczysty występ)
  • Wprowadzenie cyfry 4
 1. Zimowe zabawy
 • Obserwowanie zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla okresu zimy.
 • Zwrócenie uwagi na piękno krajobrazu zimowego.
 • Zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami sportów zimowych, wzbogacenie słownictwa dzieci
 • Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dzieci podczas uprawiania sportów zimowych
 • Wyrabianie zamiłowania do sportów zimowych jako źródła radości i zdrowia
 • Określanie właściwości śniegu, lodu
 • Wprowadzenie cyfry 

 

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

w grupie IV na miesiąc listopad

 

 1. Jesienna pogoda
  • Przypomnienie i zapoznanie z oznakami jesieni
  • Poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni
  • Budzenie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi
  • Wzbogacenie wiedzy dotyczącej obiegu wody w przyrodzie
  • Rozwijanie sprawności manualnej
  • Doskonalenie współpracy w grupie
  • Wprowadzenie litery T,t

 

 1. Jestem Polką i Polakiem
 • Poznanie historii powstania państwa polskiego, symboli narodowych
 •  Poznanie historii Święta Niepodległości Polski
 •  Zrozumienie znaczenia symboli oraz prawidłowych zachowań w trakcie słuchania hymnu Polski
 • Kształtowanie umiejętności pozytywnego oceniania i naśladowania uznanych tradycją zachowań podczas uroczystości przedszkolnych i państwowych
  • Kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji
  • Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej
  •  Rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego
  • Wprowadzenie litery K, k

 

 1. Co robią zwierzęta jesienią?
  • Rozwijanie empatii wobec zwierząt i roślin
  • Kształtowanie postawy proekologicznej
  • Zapoznanie z rodzajami zwierząt zapadających w sen zimowy oraz ptakami opuszczającymi Polskę
  • Zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy
  • Poznanie sposobów pomocy zwierzętom w czasie jesieni/zimy
  • Wprowadzenie litery L, l

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

w grupie IV na miesiąc wrzesień

 

 1. Witamy po wakacjach
  • Zintegrowanie się z grupą rówieśniczą po przerwie wakacyjnej
  • Przypomnienie topografii przedszkola, poznanie nowej sali
  • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu
  • Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu w związku z pandemią COVID-19

 

 1. Bądźmy ostrożni
  • Poznanie i przypomnienie zasad ruchu drogowego
  • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego
  • Przypomnienie numerów alarmowych instytucji
  • Poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy

 

 1. Nadeszła Jesień
  • Poznanie i przypomnienie nazw darów jesieni – rozróżnianie i nazywanie wybranych owoców i warzyw, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku, smaku.
  • Rozumienie konieczności jedzenia owoców i warzyw niezbędnych dla zdrowia oraz konieczności ich mycia przed jedzeniem.
  • Poznanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i niejadalnych

 

 

 

Powered by CouchCMS