GRUPA V MOTYLKI

Kod koloru do domofonu rok szkolny 2020/2021

Gr. V Motylki – pomarańczowy

 

 

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z treścią aktualnych ogłoszeń: http://www.przedszkole57.waw.pl/ogloszenia.php?p=21

 

W Grupie "Motylki" pracują: Pani Wanda Raczyńska - Łaska, Pani Małgorzata Malinowska i Pani Izabela Żmigrodzka oraz pracownik obsługi: Pani Beata Pazik

Język angielski, lektor: Pani Paulina Poręba: wtorki i czwartki: 10:30 - 11:00

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

marzec 2021 r.

 1. Wprowadzenie pojęcia dociekliwość rozumianego jako chęć poznawania.
 2. Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i formułowania pytań, rozwijanie słownika czynnego dziecka.
 3. Kształtowanie postawy ciekawości i otwartości na nowe. Budzenie zaciekawienia zjawiskami zachodzącymi w otaczającym świecie.
 4. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole.
 5. Wprowadzenie pojęć związanych z kosmosem: astronauta, planety, układ słoneczny.
 6. Wprowadzenie dzieci w świat wynalazków: prąd, telefon, komputer.
 7. Rozwijanie umiejętności manualnych i kreatywnego myślenia.
 8. Poznanie liter p, P, w, W. Rozwijanie umiejętności czytania.
 9. Doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i rozwiązywanie zadań tekstowych, rozwijanie myślenia operacyjnego przez ustawianie w kolejności i numerowanie, rozwijanie umiejętności kodowania.
 10. Utrwalenie nazw pór roku oraz informacji o cechach charakterystycznych dla wiosny.
 11. Dostrzeganie zmian zachodzących w najbliższym środowisku w związku ze zmianą pory roku.
 12. Rozwijanie umiejętności tworzenia i odczytywania prognozy pogody. Doskonalenie umiejętności nazywania zjawisk atmosferycznych. 
 13. Poznanie zawodu rolnika i znaczenia jego pracy jako producenta żywności.
 14. Promowanie zasad zdrowego trybu życia i odpowiedzialności za swoje zdrowie.
 15. Uwrażliwienie na piękno otoczenia podczas zmiany pór roku oraz przyrody budzącej się do życia, uświadomienie roli ptaków dla człowieka.
 16. Zapoznanie z zwyczajami i tradycjami związanymi z wiosennymi świętami.
 17. Kształtowanie przeświadczenia o konieczności przekazywania dobrych rodzinnych tradycji.
 18. Rozbudzenie zainteresowania najbliższym regionem.
 19. Wprowadzenie liter c, C, j, J. Z
 20. Zachęcanie do współpracy i do współdziałania w grupie.
 21. Wprowadzenie cyfry 8 i znaku „-„.
 22. Kształtowanie myślenia operacyjnego w działaniach matematycznych.

 

LUTY  2021 r.

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

 1. Kształtowanie postaw proekologicznych i właściwego stosunku do ochrony środowiska, wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska (segregacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu), rozumienie znaczenia wyrażeń: surowce wtórne, bioodpady; zapoznanie z niebezpieczeństwami zagrażającymi środowisku naturalnemu z strony człowieka. 
 2. Budzenie wrażliwości na piękno ziemi, zapoznanie z niektórymi minerałami występującymi w ziemi oraz z zawodem geologa. Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie, rozumienie znaczenia wody w życiu zwierząt i roślin, a także zagrożeń z strony wody jako żywiołu; kształtowanie umiejętności dostrzegania walorów czystego powietrza; poznanie żywiołu ognia, zagrożeń i korzyści, które niesie.
 3. Rozwijanie zainteresowań światem przyrody.
 4. Kształtowanie umiejętności rozumienia przyczynowo - skutkowego.
 5. Doskonalenie kompetencji matematycznych poprzez ćwiczenie dodawania i odejmowania.
 6. Kształtowanie umiejętności odkrywania i dostrzegania walorów i zjawisk najbliższego otoczenia.
 7. Nabywanie umiejętności obserwowania i wnioskowania na podstawie pracy z mapą. Rozwijanie ciekawości poznawczej i umiejętności planowania.
 8. Utrwalenie nazw różnych środków transportu. Poszerzenie słownictwa o wyrażenia dotyczące nazw geograficznych (np. Antarktyda, Himalaje, biegun północny i południowy), zapoznanie z zwierzętami zamieszkującymi Antarktydę i Arktykę, poznanie położenia równika oraz zwierząt żyjących w ciepłych regionach świata; poszerzenie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego zwierząt dziko żyjących.
 9. Rozwijanie słownictwa czynnego.
 10. Uwrażliwienie na piękno przyrody.
 11. Wprowadzenie liter r, R, g, G, doskonalenie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej. Doskonalenie czytania krótkich wyrazów.
 12. Wprowadzenie liczby 7, doskonalenie umiejętności przeliczania, rozwijanie umiejętności grafomotorycznej.

 

 

STYCZEŃ 2021 r.

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

 1. Zapoznanie dzieci z zjawiskiem różnic czasowych (półkule Ziemi), poszerzenie wiedzy dzieci nt. sposobów odmierzania czasu, rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia czas, poznanie podstawowych funkcji zegara i odczytywanie pełnych godzin; utrwalenie informacji o cykliczności pór roku, miesięcy i tygodni; utrwalenie znajomości nazw miesięcy, pór roku, dni tygodnia; poszerzenie i utrwalenie wiedzy nt. ważnych świąt w kalendarzu.
 2. Zapoznanie dzieci z urokami zimy i zachęcenie do bezpiecznych zabaw na śniegu, poznanie nazw sportów zimowych i uwrażliwienie na zdrowy tryb życia.  
 3. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej poprzez wyszukiwanie różnic między obrazkami.
 4. Rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę wybranych wyrazów, budowanie sylab z poznanych liter oraz czytanie sylab i prostych wyrazów; budowanie dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem stylistycznym.
 5. Doskonali umiejętność słuchania z zrozumieniem czytanego tekstu.
 6. Wprowadzenie liter z, Z, b, B, n, N, s, S.
 7. Wprowadzenie cyfry 6. Kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników głównych i porządkowych oraz porównywanie liczebności zbiorów; wykonywanie dodawania i odejmowania w zakresie „10” na konkretach.
 8. Utrwalenie umiejętności rozróżniania i nazywania figur geometrycznych.
 9. Doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych, wzmacnianie wrażliwości na potrzeby innych i rozwijanie potrzeby niesienia pomocy.
 10. Zapoznanie z wyglądem polskiej waluty, wprowadzenie pojęć monety, bilonu, banknotu; rozumienie pojęcia uczciwość. 
 11. Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
 12. Stosowanie pojęć: wcześniej, później, obecnie, wczoraj, jutro ….
 13. Rozwijanie umiejętności manualnych przez wykonywanie upominku dla babci i dziadka.

 

GRUDZIEŃ 2020

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze.

 1. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, wnioskowania i oceny postępowania bohaterów.
 2. Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej.
 3. Rozwijanie sprawności manualnej.
 4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierząt. Uwrażliwienie na pomoc zwierzętom w okresie zimowym.
 5. Poszerzanie słownika czynnego. Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat, w tym nt. swoich pragnień i marzeń.
 6. Poznawanie różnych sposobów ogrzewania mieszkań zimą, w tym ekologicznych sposobów pozyskiwania ciepła. Zapoznanie z działaniem termometru.
 7. Wprowadzenie litery k, K, y, Y.
 8. Wprowadzenie cyfry 4 i 5. Kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników głównych i początkowych, porównywanie liczebności zbiorów.
 9. Kształtowanie uczucia życzliwości i chęci pomagania innym. Zapoznanie z zwyczajami Świąt Bożego Narodzenia.
 10. Rozwijanie wyobraźni i fantazji twórczej.
 11. Zapoznanie z warsztatem pracy aktora. Poszerzenie   słownictwa związanego z teatrem.
 12. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
 13. Umocnienia poczucia przynależności do rodziny i przywiązania do rodzinnych tradycji.

 

LISTOPAD 2020

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze.

 1. Budzenie tożsamości narodowej i szacunku do symboli narodowych, nauka i śpiewanie Hymnu Polski.
 2. Przybliżenie dzieciom wiadomości nt. własnego kraju - Ojczyzny.
 3. Poznanie historii powstania Państwa Polskiego.
 4. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej.
 5. Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny.
 6. Budzenie świadomości dot. praw dziecka (Dzień Praw Dziecka) – udział w projekcie „Magiczna moc bajek”.
 7. Poznanie zasad funkcjonowania urzędów i władz lokalnych, kształtowanie przywiązania do społeczności lokalnej. 
 8. Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscu publicznym.
 9. Utrwalenie nazwy własnej miejscowości, herbu i położenia na mapie Polski.
 10. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw obiektów charakterystycznych dla swojej miejscowości.
 11. Zapoznanie z wyglądem strojów regionalnych oraz poznanie tradycji regionalnych – identyfikowanie się z regionem.
 12. Zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada.
 13. Rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat.
 14. Rozwijanie wyobraźni dzieci – rozumienie pojęć: zdanie prawdziwe, zdanie fałszywe.
 15. Wprowadzenie liter: D, d, E, e, U, u.
 16. Rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową.
 17. Doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie obiektów.
 18. Wprowadzenie cyfry „3”, „4”.
 19. Wprowadzenie znaku matematycznego „=”.
 20. Zachęcanie do aktywności ruchowej i zabaw na świeżym powietrzu. 

 

PAŹDZIERNIK 2020

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze.

 1. Utrwalenie informacji dot. zmian zachodzących jesienią w przyrodzie.
 2. Wprowadzenie liter: M, L, T, I.
 3. Rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową.
 4. Kształtowanie rozumienia pojęcia „Prognoza pogody” oraz obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych.
 5. Poszerzanie wiadomości o zwierzętach zapadających w sen zimowy, zapoznanie ze sposobem przetrwania zimy przez owady oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 6. Rozróżnianie i nazywanie warzyw i owoców rosnących w Polsce i innych krajach.
 7. Wzbogacenie wiedzy na temat jesiennych przetworów, odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych. Utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania.
 8. Rozwijanie potrzeby zdrowego żywienia i poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.
 9. Doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie obiektów i rozdawanie „po tyle samo”.
 10. Wprowadzenie cyfry „1”, „2”.
 11. Orientacja w schemacie własnego ciała oraz lustrzanego odbicia (prawe, lewe).
 12. Rozróżnianie drzew po ich liściach i owocach (drzewa iglaste i liściaste).
 13. Poznawanie budowy drzew i liści (korzeń, pień, korona).
 14. Zachęcanie do aktywności ruchowej i zabaw na świeżym powietrzu oraz do zgodnego i czynnego uczestnictwa w zabawach.
 15. Utrwalanie nawyku dbałości o osobistą higienę.

 

Powered by CouchCMS