W roku szkolnym 2019/2020 pracują z dziećmi:

 

w grupie I FASOLKI: Pani Karolina Trzpil i Pani Danuta Rodziejczak

w grupie II GROSZKI: Pani Paulina Poręba i Pani Monika Rusinowska

w grupie III MYSZKI: Pani Monika Czogalla - Hoder i Pani Olga Miedwiedskaja oraz Dyrektor Przedszkola Pani Dorota Skolimowska

w grupie IV GWIAZDKI: Pani Anna Sokołowska i Pani Marlena Będkowska

w grupie V MOTYLKI: Pani Wanda Raczyńska-Łaska i Pani Barbara Sędzikowska oraz Pani Małgorzata Malinowska

w grupie VI SŁONECZKA: Pani Anna Witek i Pani Izabela Żmigrodzka

logopeda: mgr Agnieszka Graef 

instruktor umuzykalnienia: mgr Iwona Dzikowicz

lektor języka angielskiego: mgr Monika Czogalla-Hoder i mgr Marlena Będkowska

katechetka: mgr Anna Chalhoub

 

Działania nauczycieli koordynuje Dyrektor Przedszkola nr 57 mgr Dorota Skolimowska zapewniając pomoc i odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktyczno-opiekuńczo–wychowawczych oraz ułatwiając nauczycielom podejmowanie działań prozdrowotnych i wspierających dzieci rozwijające się nieharmonijnie oraz szczególnie uzdolnione.

Wszystkie nauczycielki pracujące w naszym przedszkolu podnoszą kwalifikacje osiągając kolejne stopnie awansu zawodowego. Uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego systematycznie poszerzając swoje wiadomości i umiejętności.

Cechuje nas otwartość na potrzeby innych. Stale poszukujemy najbardziej trafnych metod pracy z dziećmi. Nieustannie rozwijamy i poszerzamy swój warsztat pracy. Naszą dewizą jest otwartość i współdziałanie:

  • zapewniamy każdemu dziecku poczucie bezpieczeństwa,
  • wspomagamy indywidualny rozwój dziecka,
  • stwarzamy wychowankom optymalne warunki rozwoju,
  • stosujemy zasadę stopniowania trudności,
  • organizujemy zajęcia i zabawy dostosowane do wieku i zainteresowań dzieci,
  • prowadzimy zajęcia metodami aktywizującymi, umożliwiającymi wielostronny rozwój,
  • realizujemy zadania respektując szacunek dla tożsamości i odmienności kulturowej, religijnej...
  • organizujemy czas zapewniając dbałość o pobyt na świeżym powietrzu, zabawy relaksacyjne, a tym samym higienę układu nerwowego,
  • dokładnie planujemy pracę każdego dnia.