W roku szkolnym 2021/2022 pracują z dziećmi:

W Grupie I "Kropelki": Anna Sokołowska, Karolina Brych oraz Dyrektor Przedszkola Dorota Skolimowska 

W Grupie II "Misie": Izabella Żmigrodzka, Małgorzata Malinowska, Diana Zarzycka i Paulina Poręba 

W Grupie III "Słoneczka": Anna Witek i Wanda Raczyńska - Łaska

W Grupie IV "Fasolki": Karolina Brych i Karina Adamska 

W Grupie V "Myszki": Olga Miedwiedskaja i Diana Zarzycka

W Grupie VI "Groszki": Monika Rusinowska, Paulina Poręba i Jolanta Ciepielewska

Logopeda: Agnieszka Graef

Instruktor umuzykalnienia: Iwona Dzikowicz

 

Działania nauczycieli koordynuje Dyrektor Przedszkola nr 57 "Grochowiaczek" mgr Dorota Skolimowska zapewniając pomoc i odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktyczno-opiekuńczo–wychowawczych oraz ułatwiając nauczycielom podejmowanie działań prozdrowotnych i wspierających dzieci rozwijające się nieharmonijnie oraz szczególnie uzdolnione.

Wszystkie nauczycielki pracujące w naszym przedszkolu podnoszą kwalifikacje osiągając kolejne stopnie awansu zawodowego. Uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego systematycznie poszerzając swoje wiadomości i umiejętności.

Cechuje nas otwartość na potrzeby innych. Stale poszukujemy najbardziej trafnych metod pracy z dziećmi. Nieustannie rozwijamy i poszerzamy swój warsztat pracy. Naszą dewizą jest otwartość i współdziałanie:

  • zapewniamy każdemu dziecku poczucie bezpieczeństwa,
  • wspomagamy indywidualny rozwój dziecka,
  • stwarzamy wychowankom optymalne warunki rozwoju,
  • stosujemy zasadę stopniowania trudności,
  • organizujemy zajęcia i zabawy dostosowane do wieku i zainteresowań dzieci,
  • prowadzimy zajęcia metodami aktywizującymi, umożliwiającymi wielostronny rozwój,
  • realizujemy zadania respektując szacunek dla tożsamości i odmienności kulturowej, religijnej...
  • organizujemy czas zapewniając dbałość o pobyt na świeżym powietrzu, zabawy relaksacyjne, a tym samym higienę układu nerwowego,
  • dokładnie planujemy pracę każdego dnia.

 

Powered by CouchCMS