Koncepcja pracy

Przedszkole nr 57 "Grochowiaczek"  w Warszawie

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1658)
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).
 • UCHWAŁA NR LXIII/1751/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 – 2020”

 

Misja przedszkola

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i uzdolnienia. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także kładzie nacisk na promocję zdrowia i kształtowanie postaw prozdrowotnych.

U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Naszą działalność obrazuje cytat: „Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, drugą – skrzydła”.

 

Wizja przedszkola

Cele ogólne:

 1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.
 2. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.
 3. Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów.
 4. Placówka spełnia wysoki poziom standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 5. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 6. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
 7. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:

 • zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,
 • zasadę aktywności,
 • zasadę indywidualizacji,
 • zasadę organizowania życia społecznego,
 • zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).

Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów i kreatywnego działania. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.

Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Odkrywają swoją indywidualność, doskonalą samodzielność i poznają swoje możliwości. Uznajemy, że rozwój człowieka to nie tylko zmiany jakościowe w tym, czego się uczy, lecz i w tym, jakim się staje. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych. Do istotnych działań przedszkola należy wyrównywanie szans edukacyjnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu edukacyjnemu i społecznemu dzieci z trudnościami wynikającymi z zaniedbań środowiskowych, z problemami adaptacyjnymi, w tym wywodzących się z odmiennych kultur, cudzoziemców.

 

Sylwetka absolwenta

Dziecko kończące przedszkole

posiada:

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
 • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • twórczego rozwiązywania zadań,
 • odpowiedni poziom samodzielności,
 • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
 • umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,
 • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
 • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;

przestrzega:

 • praw innych ludzi,
 • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;

dostrzega i szanuje:

 • potrzeby innych ludzi,
 • odmienne postawy, przekonania, upodobania,
 • symbole narodowe,
 • środowisko naturalne;

nie obawia się:

 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę, przedszkole,
 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • prosić o radę lub pomoc.

System wspierania rozwoju dziecka

W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań wychowanków.

Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:

 • modyfikacji realizowanych programów,
 • planowania miesięcznego,
 • do konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań),
 • indywidualnego wspomagania dzieci.

W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka, w tym udzielanie pomocy psychologiczno--pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale też ich rodzicom.

W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża. W celu czytelności sposobu postępowania opracowano procedurę badania i analizowania postępów dzieci.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekty, metody aktywizujące, twórczego myślenia.

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych oraz wspomaga rozwój uzdolnień dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.

Przedszkole buduje swój wizerunek jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz środowisku lokalnemu:

 • posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka,
 • chroni dane osobowe i wizerunek dziecka,
 • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego,
 • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować,
 • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
 • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
 • prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami (zarówno przedszkolny, jak i plany poszczególnych grup). Plan ten obejmuje zadania ułożone w następujące bloki:

 • pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie,
 • wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel–rodzice,
 • edukacja ekologiczna,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców,
 • promocja zdrowia,
 • organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny,
 • inne zadania.

Realizacja zadań ma następujące formy:

 • zebrania ogólne i zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,
 • organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

W przedszkolu działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów.

Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także kształtującymi postawy prozdrowotne oraz promującymi zachowania przyjazne przyrodzie. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych.

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi,  a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:

 • Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka /20.09./
 • pasowanie na przedszkolaka,
 • Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka /20.11/
 • światowy dzień Pluszowego Misia,
 • mikołajki,
 • spotkania z okazji świąt Bożego Narodzenia,
 • bal karnawałowy,
 • święto Babci i Dziadka,
 • obchody Dnia Ziemi,
 • Święto Rodziny,
 • olimpiada przedszkolaków,
 • Dzień Dziecka .

W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz ekologiczne i prozdrowotne. Jest miejscem, w którym każde dziecko  czuje się bezpiecznie.

 

Zarządzanie przedszkolem

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne, m.in. specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda, psycholog. W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli. Udokumentowane umiejętności kadry pedagogicznej dotyczą przede wszystkim nowoczesnych metod pracy z dzieckiem, a także sposobów postępowania terapeutycznego.

W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczyciele posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, tak aby dzieci były aktywne i radosne.

W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. opieki i wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne, w miarę potrzeb. Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

Priorytety na lata 2018/2019–2023/24

 1. Całokształt problematyki bezpieczeństwa dzieci i przedszkola, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wpojenie dzieciom w wieku przedszkolnym nawyków bezpieczeństwa w placówce przedszkolnej, domu, na placu zabaw, w kontakcie z przyrodą, w tym – zwierzętami, elementarnych zasad ruchu drogowego, w kontaktach z osobami obcymi, postępowania w warunkach kryzysowych, itp.
 1. Doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniającej kolejne elementy wynikające z przepisów prawa oświatowego:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka w myśl art. 68 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe  we współpracy z poradnią pedagogiczno-pedagogiczną  i organem prowadzącym,
 • koordynowanie przeprowadzenia diagnozy indywidualnych potrzeb wychowanków,
 • zaplanowanie pomocy psychologiczno-‑pedagogicznej w arkuszach organizacyjnych,
 • zatrudnienie specjalistów, zgodnie z potrzebami przedszkola w zakresie udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • organizację pracy przedszkola pod kątem udzielania pomocy psychologiczno-‑pedagogicznej,
 • ustalenie w WDN szkoleń, kursów i warsztatów wspomagających pracę nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • informowanie rodziców o formie pomocy udzielanej ich dziecku.
 1. Doskonalenie i systematyczne wdrażanie aktywizujących metod pracy z dzieckiem, m.in. metody projektu i dyscypliny bez nakazów – (terapia muzyką i ruchem) oraz narzędzi na:
 • zatrzymanie złości u dzieci,
 • uspokojenie nadpobudliwych,
 • wyciszenie,
 • zmotywowanie niezmotywowanych,
 • ośmielenie nieśmiałych itd.
 1. Edukacja prozdrowotna - zdrowego i aktywnego stylu życia, w tym: 
 • udział w Programie edukacji żywieniowej dzieci w wieku przedszkolnym "Wiem, co jem",
 • udział w Programie antynikotynowym SANEPIDu "Czyste powietrze wokół nas"
 • opracowanie i wdrożenie przedszkolnego programu wychowania zdrowotnego „Na sportowo jest zdrowo” we współpracy z UKS „Niedźwiadek”.
 1. Promocja świadomości ekologicznej;
 • udział w Programach Fundacji "Szkatułka"; "Miasto dla zwierząt i ludzi" oraz "Drzewo w mieście" 
 • udział w Programie "Działaj z imPETem"
 • udział w Programie "Po Warszawie pieszo i na kółkach"
 1. Podjęcie działań wprowadzającychdzieci w świat wartości  oraz promowania kultury
 • udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Z kulturą mi do twarzy
 • udział w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym "Magiczna moc bajek"

      7. Kształtowanie postaw patriotycznych 

 • udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała" 

8. Podejmowanie działań odpowiadających na potrzeby środowiska  - wielokulturowość i obcokrajowcy grupach przedszkolnych.

9. Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

10. Popularyzacja nauki kodowania i programowania w edukacji przedszkolnej oraz rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci:

 • nauka kodowania przez zabawę i ruch – zaproponowanie zabaw, wprowadzających do nauki programowania, bez użycia komputera,
 • zaopatrzenie przedszkola w narzędzia przygotowujące do kodowania,
 • wykorzystanie podczas zajęć multimediów (np. tablicy interaktywnej, komputera, rzutnika itp.)  oraz dostępnych programów uczących programowania m.in. Scratch Junior, Scratch, Run Marco!, Kodable itp.
 • zorganizowanie zajęć dodatkowych z wykorzystaniem gier edukacyjnych, logicznego myślenia itp. komputery, tablety, Internet

11. Uzyskanie dofinansowania w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych dotyczących:

 • działań edukacyjno-kulturalnych związanych z tożsamością regionalną, m.in. ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości (nadanie nazwy przedszkola),
 • współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym „Niedżwiadek” (ćwiczenia ogólnorozwojowe, taneczne i sportowe),
 • wykorzystania technologii IT w edukacji przedszkolnej.

10. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.

Powered by CouchCMS