Zasady odpłatności z uwzględnieniem systemu ulg i zwolnień.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że obowiązują:

1- UCHWAŁA NR XLIX/1205/2017
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

2- ZARZĄDZENIE NR 1302/2017    
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki

 

Zarządzenie nr 2/2017

Dyrektora Przedszkola nr 57

z 30 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie ustalenia warunków korzystania z żywienia

 w Przedszkolu nr 57 w Warszawie, ul. Pustelnicka 35

 

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz Zarządzenia nr 1302/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 w sprawie warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m. st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli oraz zwalniania z opłat za posiłki zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie ustala ogólne warunki korzystania z żywienia w Przedszkolu nr 57 w Warszawie przy       ul.Pustelnickiej 35 od 01.09.2017 r.

 

§ 2. Do korzystania z posiłków w Przedszkolu nr 57  uprawnieni są:

1)wychowankowie;

2)pracownicy przedszkola.

 

§ 3. Ustala się dzienną wysokość opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolu  na kwotę 9,00 zł

3.1. Odpłatność rodziców za żywienie dziecka w przedszkolu obejmuje 100% kosztów surowca zużytego do przygotowania posiłków w tym :

a) śniadanie        -    30%

b) obiad               -   50%

c) podwieczorek  -   20%,

3.2. Personel przedszkola wnosi opłatę za żywienie w wysokości zwiększonej o 35% stawki żywieniowej ustalonej dla dzieci korzystających z posiłków w przedszkolu; ustalona kwota uwzględnia koszty surowca przeznaczonego na wyżywienie, wynagrodzenia pracowników kuchni oraz koszty utrzymania bloku żywienia.

 

§ 4. 1. Opłaty na wniosek rodziców wnosi się w okresach miesięcznych z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

2. Opłaty za korzystanie z posiłków w przedszkolu w miesiącach, w których przedszkole pełni dyżur wakacyjny, wnosi się w terminie 21 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

§ 5. W przypadku nieobecności dziecka lub pracownika przedszkola uprawnionego do korzystania z posiłku w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności.

 

§ 6. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty za korzystanie z żywienia dziecka w przedszkolu, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

2.Zwolnień, o których mowa w ust. 1 udziela się w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków w przedszkolu z pomocy społecznej.

3.Dyrektor przedszkola udziela zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli posiada zabezpieczone środki finansowe w planie wydatków przedszkola.

4.Wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez wychowanka z posiłków w przedszkolu do dyrektora przedszkola może zostać złożony przez:

 1. rodziców dziecka;
 2. nauczyciela przedszkola;
 3. inne pełnoletnie osoby.

 

 1. Do wniosku dołącza się zaświadczenia o wysokości dochodów, a w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia:
 1. oświadczenia o wysokości dochodów;
 2. inne dokumenty, a w tym zaświadczenia z instytucji pomocy społecznej lub opinię wychowawcy, potwierdzające trudną sytuację materialną dziecka lub szczególnie uzasadniony przypadek losowy.

6.   Wniosek, o którym mowa w ust. 4 stanowi załącznik do zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017.

 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi gospodarczemu i dyrektorowi Przedszkola nr 57

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2017 r.

 

Żywienie

 • Wyżywienie całodzienne średnio 22 dni x 9,00 zł:

za 3 posiłki 9,00 x ilość dni pobytu dziecka

    2 posiłki 7,20 x ilość dni pobytu dziecka (80% śniadanie, obiad)

                  6,30 x ilość dni pobytu dziecka (70% obiad, podwieczorek)

 

 

Możliwości wnoszenia opłat w trzech formach:

 1. wpłata/przelew na wskazane rachunki bankowe,

żywienie                 21 1030 1508 0000 0005 5069 3135

darowizna             65 1030 1508 0000 0005 5069 3119

(tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka)

 1. wpłata gotówki w przedszkolu,