Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

 1. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

 1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych). Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

 

 1. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w szatni lub w sali zbiorczej. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

 

 1. W godzinach od 7:00 do 8.00 rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej. Punktualnie od godz. 8.00 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do szatni, oddają pod opiekę pracownika przedszkola pełniącego dyżur, który odprowadza dziecko do sali danej grupy.

 

 1. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.

 

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

 

 1. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

 1. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.

 

 1. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

 

 

 1. ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

 

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 2. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 3. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
 4. W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w rejestrze upoważnień telefonicznych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 5. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.

 

 1. Odbiór dziecka następuje w danej grupie do godziny 16.00–16.30 (w zależności od grafiku pracy nauczycieli), a od godz. 16 do 17.30 na sali zbiorczej.

 

 1. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale w przypadku wątpliwości także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.

 

 1. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.

 

 1. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

 

 1. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

 

 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.30.

 

 1. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

 

 1. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz skontaktować się z Policyjną Izbą Dziecka.

 

 1. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola w dniu ………………, rodzice w dniu ……………………... Potwierdzenia stanowią podpisy pracowników pod procedurą oraz listy obecności rodziców na zebraniach organizacyjnych (wrzesień).
 2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.
 3. Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2011 r., została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu …………………….. oraz Radę Rodziców w dniu ……………………………

 

 

Rada Pedagogiczna:                                                                Rada Rodziców:

 

 

 

 

Nazwisko i imię matki/ opiekuna prawnego ……………………………………………………………………………………….

 

 

Nazwisko i imię ojca /opiekuna prawnego …………………………………………………………………………………………

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

do odbioru dziecka ………………………………………………………………….…………………………………………………………..

                                                                                             imię i nazwisko dziecka

 

z Przedszkola nr 57 w Warszawie "Grochowiaczek", przy ul. Pustelnickiej 35 w roku szkolnym 2020/2021 upoważniam/my następujące  osoby:

 

 

 

1                                                                                                                                                                                                                 

                                                                          Imię i nazwisko             

                                                                                                                                                              

2                                                                                                                                                                                                              

                                                                          Imię i nazwisko            

 

 

3                                                                                                                                                                                                             

                                                                          Imię i nazwisko            

 

 

4                                                                                                                                                                                                             

                                                                          Imię i nazwisko            

 

 

Każda z osób upoważnionych podała swoje dane dobrowolnie i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na załączonym  załączniku nr 1 do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia ……..…………

                                                               

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                                 czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

 

 

 

………………….………………..…………………………                                         …………..…………………………..…………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do oświadczenia do odbioru dziecka z przedszkola

 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka z Przedszkola nr 57 "Grochowiaczek'

 

………………………………………………………………………………………..……………………………................................................

 

Seria i nr dowodu osobistego ………………….……………………………………………………………………………………….……………

 

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:

 

 1. Administratorem Pani (a) danych jest Przedszkole nr 57 w Warszawie przy ul. Pustelnickiej 35 , które przetwarza Pani (a) dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest …………………………………………. tel. ………………………………….
 3. Pani (a) dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola
 4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres roku szkolnego................., a następnie trwale niszczone.
 5. Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka z przedszkola.
 6. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Przedszkole nr 57 w Warszawie, udzieloną w dniu ……………………. w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola. Podpis osoby, której dane dotyczą.
 7. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nazwisko, imię, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu) w trybie art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, zwanego dalej RODO.

 

 

 

………….………………………………………………………….

data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

 

 

Powered by CouchCMS