PROCEDURA BADANIA I ANALIZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

L.P.

STRUKTURA PROCEDURY

DANE

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356) 

Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2017   poz. 1658)

2.

Definicja

pojęcia

Obserwacja – poznanie potrzeb i możliwości dzieci

Diagnoza – analiza gotowości dzieci do nauki w szkole z uwzględnieniem umiejętności określonych w podstawie programowej

3.

Cele

Sprawne i skuteczne wspieranie rozwoju dziecka odpowiednio do potrzeb i możliwości,

4.

Zakres

Organizacja działań zapewniających indywidualizację oddziaływań w stosunku do wszystkich wychowanków przedszkola

5.

Osoby odpowiedzialne

Dyrektor

Nauczyciele poszczególnych grup

Specjaliści

6.

Opis działań

Przebieg działań:

 1. W przedszkolu prowadzone są obserwacje pedagogiczne i są dokumentowane w indywidualnej teczce każdego dziecka. Teczka zawiera arkusz rozwoju dziecka obejmujący cały pobyt dziecka w przedszkolu oraz ewentualnie inne dokumenty.
 2. Nauczyciele prowadzą obserwacje pedagogiczne wstępne do 15 października. W badaniach wspiera nauczycielki logopeda i psycholog.
 3. Po zakończeniu obserwacji w każdej grupie ustala się czy są dzieci wskazane do objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ( zgłoszenie takie może być także w każdym czasie).
 4. Po zakończeniu obserwacji w każdej grupie nauczycielki ustalają jakie są indywidualne przypadki zachowań trudnych, konsultują z dyrektorem i psychologiem
 5. W indywidualnych przypadkach psycholog prowadzi dodatkowe obserwacje dziecka w grupie.
 6. Nauczycielki ustalają z psychologiem i dyrektorem sposób postępowania w odniesieniu do tych dzieci.
 7. Wiedzę o dzieciach nauczycielki wykorzystują do:
 • planowania miesięcznego
 • do konstruowania zajęć – stosują zasadę indywidualizacji wymagań
 • podczas zabaw i zajęć dowolnych oferują wybranym dzieciom zajęcia i zabawy odpowiednie do ich możliwości i potrzeb (praca indywidualna i w grupach)
 1. Po zakończeniu wstępnych obserwacji nauczycielki wypełniają arkusz zbiorczy ewaluacji osiągnięć dziecka. Ponadto nauczycielki  grup 3,4 l ustnie informują rodziców o poziomie wiedzy i umiejętności dzieci i ewentualnie o zakwalifikowaniu do form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Procedura udzielania i dokumentowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywa się wg odrębnej procedury.
 3. Nauczyciele grup 5 l prowadzą I badanie gotowości szkolnej do 5 listopada. Arkusze znajdują się w indywidualnej teczce.
 4. Po badaniu nauczycielki grup ustalają listę dzieci, które potrzebują indywidualnego wspomagania i korygowania rozwoju. Dla tych dzieci opracowują i realizują indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju. Praca indywidualna jest dokumentowana w indywidualnych arkuszach. Ponadto nauczycielki grup dzieci 5-l  l ustnie informują rodziców o poziomie wiedzy i umiejętności dzieci, w tym o wynikach diagnozy i ewentualnie o zakwalifikowaniu do form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o objęciu indywidualną pracą przez nauczyciela w oparciu o program wspomagania i korygowania rozwoju.
 5. Po pierwszym semestrze nauczycielki i dokonują analizy swojej pracy, w tym oceniają podjęte działania w stosunku do dzieci z problemami edukacyjnymi, wychowawczymi oraz przejawiającymi uzdolnienia, ustalają efekty  – wypełniają arkusz do analizy pracy nauczyciela.
 6. Wyniki tych analiz są omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej po I semestrze, ustalane są wnioski
 7. Do 15 kwietnia nauczycielki grup dzieci 5-l prowadzą II badanie gotowości szkolnej i przygotowują pisemną informację dla rodziców, którą przekazują do 30 kwietnia – rodzic potwierdza odbiór podpisem.
 8. Po zakończeniu badań dokonują zestawienia zbiorczego wyników badania gotowości szkolnej i przekazują dyrektorowi.
 9. Do 5 czerwca zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonują oceny efektywności realizowanych form, ustalają potrzeby objęcia dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w nowym roku szkolnym.
 10. Do 10 czerwca nauczycielki wszystkich grup przeprowadzają II obserwację pedagogiczną i informują ustnie rodziców o postępach dzieci.
 11. Po zakończeniu II obserwacji nauczycielki wypełniają arkusz  zbiorczy ewaluacji osiągnięć dziecka i ustalają przyrost kompetencji w ciągu roku – kopię arkusza oddają dyrektorowi
 12. Po drugim półroczu nauczycielki grup dokonują analizy swojej pracy, w tym oceniają podjęte działania w stosunku do dzieci z problemami edukacyjnymi, wychowawczymi oraz przejawiającymi uzdolnienia, ustalają efekty – wypełniają arkusz do analizy pracy nauczyciela.
 13. Wyniki gadania gotowości szkolnej oraz wyniki analiz na bazie obserwacji są omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej  po II półroczu, ustalane są wnioski.
 14. Wnioski są podstawą planowania i doskonalenia procesów wspomagania i edukacji (są umieszczone m.in. w rocznym planie pracy przedszkola na następny rok).

7.

Sposoby gromadzenia danych.

Indywidualne teczki dzieci

Arkusze zbiorcze ewaluacji rozwoju dzieci

Arkusze zbiorcze badania gotowości szkolnej

Arkusze do analizy pracy nauczycieli

Protokoły posiedzeń RP

8.

Techniki i narzędzia monitorowania

Arkusz kontroli

Analiza dokumentacji – arkusz do analizy dokumentacji

9.

Sposoby prezentacji wyników wdrażania procedury

Przekazanie dwa razy w roku uogólnionych wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego radzie pedagogicznej.

10.

Ewaluacja

Po zakończeniu roku zespół ds. procedur i regulaminów dokonuje analizy procedury i po zebraniu opinii od nauczycieli ewentualnie proponuje dokonanie korekty.

 

1. Imię i nazwisko: ……………………………

2. Data urodzenia: ……………………………

3. Data rozpoczęcia obserwacji : ……………..

4. Wiek dziecka w chwili rozpoczęcia obserwacji:………………

5. Zachowanie w grupie: …………………………….……………………………………..

……………………………………………………………….…………………………..…

…………………………………………………………………………………………..….

 1. Zachowanie w kontakcie indywidualnym: ……………………………………………...

…………………………………………………………...……….......................…..............

................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………...….

 1. Sytuacja rodzinna, istotne  dane z wywiadu: ……………...……………………………

…………………………………………………….......................….....................................

……………………………………………………………………..………………………..

 1. Uzdolnienia w opinii rodziców: ………………………………………………………...

……………………………………….......................…….....................................................

................................................................................................................................................

 1. Uzdolnienia w opinii nauczyciela:………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………...............................................................................................

 

 1. Problemy, niepokojące objawy /opinia rodziców/: .........................................................

…………………………………………………………….……………………….………

………………………………..............................................................................................

 

 1. Problemy, niepokojące objawy /opinia nauczyciela……………………………………. ..........................................……………………………………………………………………………………………………………………………….........................................

 

 1. Legenda (proszę prostokąciki zaznaczyć różnymi kolorami):

 

Dziecko poniżej 3 l.......... ÿ    Dziecko 3 l....................... ÿ        Dziecko 4 l....................... ÿ

Dziecko 5 l....................... ÿ    Dziecko 6 l....................... ÿ         Dziecko powyżej 6 l......... ÿ

Uwagi:

 1. Jako wiek przyjmuje się wiek w danym roku szkolnym
 2. Badanie 1. do 15 listopada, badanie 2. do 15 czerwca
 3. Umiejętności zaznaczone gwiazdką wykraczają poza podstawę programową.

 

 

 

Umiejętność dziecka

Poziom opanowania umiejętności

Wiek opanowania umiejętności- oznaczenie kolorem

Które badanie w roku – oznaczenie cyfrą

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 

 

1.

zgłasza potrzeby fizjologiczne

 

 

2.

samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne

 

 

3.

samodzielnie rozbiera się

 

 

4.

samodzielnie ubiera się

 

 

5.

spożywa posiłki z użyciem sztućców

 

 

6.

nakrywa do stołu

 

 

7.

sprząta po posiłku;

 

 

8.

zawiązuje sznurowadła

 

 

9.

zapina guziki

 

 

10.

komunikuje potrzebę ruchu

 

 

11.

komunikuje potrzebę odpoczynku

 

 

12.

uczestniczy w zabawach rytmicznych

 

 

13.

uczestniczy w zabawach muzycznych

 

 

14.

uczestniczy w zabawach naśladowczych

 

 

15.

uczestniczy w zabawach ruchowych z przyborami

 

 

16.

wykonuje bieżne formy ruchu

 

 

17.

wykonuje skoczne formy ruchu

 

 

18.

wykonuje rzutne formy ruchu

 

 

19.

wykonuje formy ruchu z czworakowaniem

 

 

20.

inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki

 

 

21.

inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując materiał naturalny

 

 

22.

wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie,

 

 

23.

trzyma przedmioty jedną ręką

 

 

24.

trzyma przedmioty oburącz

 

 

25.

trzyma małe przedmioty z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni

 

 

26.

używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

 

 

27.

wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała

 

 

28.

wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie

 

 

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

1.

rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje

 

 

2.

próbuje radzić sobie z przeżywaniem emocji

 

 

3.

szanuje emocje swoje i innych osób

 

 

4.

przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu

 

 

5.

przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

 

 

6.

rozstaje się z rodzicami bez lęku

 

 

7.

ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze

 

 

8.

rozróżnia emocje i uczucia przyjemne

 

 

9.

rozróżnia emocje i uczucia nieprzyjemne

 

 

10.

ma świadomość, że emocje odczuwają i przeżywają wszyscy ludzie

 

 

11.

szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie

 

 

12.

zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania

 

 

13.

panuje nad nieprzyjemną emocją np. w zabawie, in. sytuacjach

 

 

14.

wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia

 

 

15.

dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania

 

 

16.

przejawia w stosunku do zwierząt  życzliwość i troskę

 

 

17.

dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

 

 

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

1.

przejawia poczucie własnej wartości jako osoby

 

 

2.

wyraża szacunek wobec innych osób

 

 

3.

nawiązuje relacje rówieśnicze;

 

 

4.

odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny

 

 

5.

odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do narodu

 

 

6.

odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do grupy przedszkolnej

 

 

7.

odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do grupy chłopców/ grupy dziewczynek

 

 

8.

posługuje się swoim imieniem

 

 

9.

posługuje się swoim nazwiskiem

 

 

10.

posługuje się swoim adresem

 

 

11.

używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania/ pożegnania

 

 

12.

używa zwrotów grzecznościowych podczas sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania

 

 

13.

ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych

 

 

14.

przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie

 

 

15.

współdziała z dziećmi w zabawie

 

 

16.

współdziała z dziećmi w pracach użytecznych

 

 

17.

współdziała z dziećmi podczas odpoczynku

 

 

18.

nazywa i rozpoznaje szacunek do dzieci i dorosłych

 

 

19.

nazywa i rozpoznaje szacunek do ojczyzny

 

 

20.

nazywa i rozpoznaje życzliwość okazywaną dzieciom i dorosłym

 

 

21.

nazywa i rozpoznaje radość

 

 

22.

nazywa i rozpoznaje obowiązkowość

 

 

23.

nazywa i rozpoznaje przyjaźń

 

 

24.

respektuje swoje prawa i obowiązki

 

 

25.

respektuje prawa i obowiązki innych osób

 

 

26.

zwraca uwagę na indywidualne potrzeby innych

 

 

27.

obdarza uwagą dzieci

 

 

28.

obdarza uwagą osoby dorosłe

 

 

29.

komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne

 

 

30.

komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty pozawerbalne

 

 

31.

wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy

 

 

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

1.

wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą tańca

 

 

2.

wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą intencjonalnego ruchu

 

 

3.

wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą gestów

 

 

4.

wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą  impresji plastycznych/ technicznych

 

 

5.

wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą impresji teatralnych, mimicznych

 

 

6.

wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego

 

 

7.

wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego

 

 

8.

posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych

 

 

9.

mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie

 

 

10.

poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy

 

 

11.

rozróżnia głoski na początku w wybranych prostych fonetycznie słowach

 

 

12.

rozróżnia głoski na końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach

 

 

13.

odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości

 

 

14.

rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć

 

 

15.

odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych

 

 

16.

odpowiada na pytania

 

 

17.

opowiada o zdarzeniach z przedszkola

 

 

18.

objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych

 

 

19.

układa historyjki obrazkowe

 

 

20.

recytuje wierszyki

 

 

21.

układa i rozwiązuje zagadki

 

 

22.

wykonuje własne eksperymenty językowe,

 

 

23.

nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je

 

 

24.

tworzy żarty językowe i sytuacyjne

 

 

25.

uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom

 

 

26.

eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem

 

 

27.

śpiewa piosenki

 

 

28.

porusza się przy muzyce i do muzyki

 

 

29.

dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku

 

 

30.

wyraża muzykę ruchem

 

 

31.

reaguje na sygnały muzyczne

 

 

32.

muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku

 

 

33.

chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu

 

 

34.

wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej

 

 

35.

rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu

 

 

36.

w skupieniu słucha muzyki

 

 

37.

wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.

 

 

38.

tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr

 

 

39.

kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru

 

 

40.

przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie

 

 

41.

samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury

 

 

42.

określa kierunki i miejsca na kartce papieru

 

 

43.

czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy

 

 

44.

nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie

 

 

45.

wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy

 

 

46.

rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn)

 

 

47.

nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach

 

 

48.

orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej

 

 

49.

wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy

 

 

50.

określa położenie przedmiotów

 

 

51.

określa liczbę  przedmiotów

 

 

52.

określa kształt, wielkość i ciężar przedmiotów, ciężar

 

 

53.

porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę

 

 

54.

klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia

 

 

55.

układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy

 

 

56.

odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie

 

 

57.

rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)

 

 

58.

eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but

 

 

59.

określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby

 

 

60.

określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do innych przedmiotów

 

 

61.

rozróżnia stronę lewą i prawą

 

 

62.

przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności

 

 

63.

posługuje się liczebnikami głównymi

 

 

64.

posługuje się liczebnikami porządkowymi,

 

 

65.

rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10

 

 

67.

wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej

 

 

68.

odróżnia liczenie błędne od poprawnego

 

 

69.

posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem

 

 

70.

posługuje się nazwami pór roku

 

 

71.

posługuje się nazwami dni tygodnia

 

 

72.

posługuje się nazwami miesięcy

 

 

73.

rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je

 

 

74.

rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym

 

 

75.

posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza

 

 

76.

podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

 

 

77.

wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia

 

 

 

 

Zauważone predyspozycje, uzdolnienia, potrzeby rozwojowe dziecka

1.

reaguje na polecenia kierowane do grupy

 

 

2.

wykazuje inicjatywę w samodzielnej zabawie

 

 

3.

jest inicjatorem zabaw innych dzieci

 

 

4.

potrzebuje pochwał, wzmocnień

 

 

5.

przejawia zdolności muzyczne

 

 

6.

przejawia zdolności  teatralne

 

 

7.

przejawia zdolności plastyczne

 

 

8.

przejawia zainteresowania przyrodą

 

 

9.

przejawia zainteresowania techniką

 

 

10.

przejawia zainteresowania czytaniem

 

 

11.

lubi zadania matematyczne, liczy i wykonuje działania matematyczne w zakresie powyżej 10

 

 

12.

wymaga doskonalenia motoryki dużej

 

 

13.

wymaga doskonalenia motoryki małej

 

 

14.

wymaga zaspokojenia potrzeby ruchu

 

 

15.

wymaga wsparcia w zakresie gotowości do czytania / pisania

 

 

16.

wymaga wsparcia w zakresie czynności intelektualnych, np. myślenia przyczynowo-skutkowego, logicznego, przeliczania, klasyfikacji, znajomości następstw itp.

 

 

17.

reaguje na polecenia kierowane do grupy

 

 

 

 

ANALIZA WYNIKÓW w pierwszym badaniu, w roku zakończenia edukacji przedszkolnej

 

 1. Dziecko potrzebuje wsparcia nauczyciela przedszkola lub specjalisty:
 • Tak. Objąć dziecko indywidualnym wspomaganiem przez nauczyciela przedszkola (indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju)
 • Nie. Ewentualne trudności pokonywać w toku pracy z grupą

 

 1. Obszary wymagające wsparcia:
 • Umiejętności społeczne i odporność emocjonalna
 • Procesy poznawcze, czynności intelektualne i umiejętności matematyczne
 • Gotowości do nauki czytania i pisania
 • Sprawność motoryczna i koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • Samodzielność, w tym czynności samoobsługowe oraz bezpieczeństwo
 • Wiedza o środowisku społecznym, przyrodniczym i technicznym, edukacja wielokulturowa

 

Data rozmowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis rodzica:

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpracują z nami

Powered by CouchCMS