RADA RODZICÓW

PRZEDSZKOLA NR 57 „Grochowiaczek”

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Przewodnicząca –       Anna Kosycarz     gr. IV FASOLKI         e-mail: ania.kosycarz@gmail.com

Z-ca przewodniczącej –    Martyna Frejgandt gr. MISIE           e-mail:  martynafrejgandt@gmail.com

Sekretarz –     Katarzyna Ziółkowska  gr. I KROPELKI              e-mail: ziolkowska.katarzyna1989@gmail.com

Członkowie:   Renata Gołąbiewska    gr. III SŁONECZKA          e-mail: renata.golabiewska@gmail.com 

                               Jasiński Maciej             gr. V MYSZKI             e-mail: macjas7790@gmail.com

                               Aleksandra Bobowicz gr. VI GROSZKI            e-mail:  podziomka@gmail.com

 

 

                     

Załącznik nr 1

Uchwały Rady Rodziców Przedszkola 57  nr 1/2019/2020

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie regulaminu działalności Rady Rodziców Przedszkola nr 57 „Grochowiaczek”

 

 

Na podstawie art.84 ust. 4 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148) oraz statutu Przedszkola nr 57 „Grochowiaczek” Rada Rodziców Przedszkola nr 57 „Grochowiaczek” uchwala:

§ 1

 

Niniejszy regulamin Reguluje zasady funkcjonowania i działalności Rady Rodziców w Przedszkolu nr 57 „Grochowiaczek”, zwanej dalej Radą Rodziców.

 

§ 2

 

 1. Rada Rodziców jest wewnętrznym organem Przedszkola nr 57 „Grochowiaczek”, zwanego dalej Przedszkolem, o charakterze opiniodawczym i doradczym.
 2. Rada Rodziców w wykonywaniu swoich zadań współdziała z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami.

§ 3

 

 1. Rada Rodziców jest przedstawicielem wszystkich rodziców i opiekunów praw­nych dzieci uczęszczających do Przedszkola.
 2. Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 1. współpracę z dyrektorem i radą pedagogiczną,
 2. aktywne działania na rzecz Przedszkola,
 3. reprezentowanie rodziców podopiecznych Przedszkola,
 4. formułowanie wniosków i opinii w sprawach przewidzianych zakresem kom­petencji,
 5. wspieranie organizacyjne i finansowe działań statutowych Przedszkola.

 

§ 4

 

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy przedszkolnej.
 2. Co roku na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Rada Rodziców spośród swoich członków wybiera: przewod­niczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 

§ 5

 

 1. Na pierwszym zebraniu rodziców na początku roku szkolnego w każdej grupie przedszkolnej rodzice wybierają członków Rady Grupy oraz po jednym przedstawicielu do Rady Rodziców.
 2. Przedstawiciele grup przedszkolnych do Rady Rodziców wybierani są w wyborach tajnych zwykłą większością głosów. Przedstawicielem grupy do Rady Rodziców zostaje kandydat z największą liczbą głosów.
 3. Do Rady Grupy wybrani zostają dwaj kandydaci z największą liczbą głosów.
 4. W wyborach do Rady Rodziców jednego podopiecznego Przedszkola reprezentuje jeden rodzic.
 5. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

 

§ 6

 

 1. Ustanie członkostwa w Radzie Rodziców następuje poprzez:
 1. złożenie pisemnej rezygnacji przez członka Rady Rodziców,
 2. odwołanie członka Rady Rodziców zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Rodziców.
 1. Ustanie członkostwa w Radzie Rodziców następuje, odpowiednio, z dniem rezygnacji lub z dniem głosowania.
 2. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Rady Rodziców Rada wybiera inną osobę na wolne miejsce w trybie i na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie Działalności Rady Rodziców Przedszkola.
 3. Do ustania członkostwa w Radzie Grupy przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 7

 

 1. Grupowa Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców dzieci grupy przedszkolnej wobec dyrektora i innych organów Przedszkola.
 2. Do zadań Rady Grupy należy w szczególności:
 1. aktywne uczestnictwo w życiu grupy przedszkolnej,
 2. wspieranie rodziców grupy,
 3. przygotowywanie opinii i wniosków,
 4. występowanie z wnioskami do Rady Rodziców.
 1. Pracami Rady Grupy kieruje jej przewodniczący.
 2. Zebrania Rady Grupy Rodziców organizowane są w miarę potrzeb z inicjatywy jednego z członków Rady Grupy.

 

§ 8

 

 1. Zebrania Rady Rodziców zwołuje się co najmniej dwa razy w roku szkolnym. Pierwsze zebranie zwołuje się po zebraniu organizacyjnym w każdym roku szkolnym, nie później niż do 15 października.
 2. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej Rady Grupy lub dyrektora Przedszkola.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania członkowie Rady zawiadamiani są pisemnie, co najmniej siedem dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. Nadzwyczajne zebranie Rady Rodziców może zostać zwołane na wniosek przewodniczącego Rady najpóźniej na dzień przed terminem.
 5. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Rodziców.
 6. Uchwały Rady Rodziców w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady lub zmiany jego treści zapadają większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.
 7. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział, z głosem doradczym lub jako obserwatorzy, osoby zaproszone przez Radę Rodziców.
 8. W zebraniach Rady Rodziców bierze udział, z głosem doradczym, dyrektor Przedszkola.
 9. Członkowie Rady Rodziców i Rad Grup wykonują swoje funkcje społecznie.

 

§ 9

 

 1. Kompetencje Rady Rodziców określają przepisy Ustawy Prawo oświatowe i Ustawy Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw.
 2. Rada Rodziców uchwala:
 1. regulamin swojej działalności,
 2. w porozumieniu z radą pedagogiczną: program wychowawczy i profilaktyczny Przedszkola dostosowany do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb środowiska.
 1. Rada Rodziców opiniuje:
 1. podjęcie w Przedszkolu działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację,
 2. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Przedszkolu,
 3. projekt planu finansowego Przedszkola składanego przez dyrektora Przedszkola,
 4. pracę nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu za­wodowego lub podlegającemu ocenie pracy,
 5. inne sprawy Przedszkola.
 1. Rada Rodziców wnioskuje:
 1. w sprawach dotyczących funkcjonowania Przedszkola,
 2. o dokonanie oceny pracy nauczyciela lub dyrektora Przedszkola.

 

§ 10

 

 1. Do zadań przewodniczącego Rady Rodziców należy:
 1. bieżące kierowanie pracami Rady,
 2. reprezentowanie Rady i ogółu rodziców na zewnątrz oraz wobec dyrektora,
 3. przedstawianie opinii i postulatów Rady dyrektorowi i radzie pedagogicznej.
 1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Rodziców zadania jego przejmuje wiceprzewodniczący.
 2. Do zadań sekretarza Rady Rodziców należy:
 1. sporządzanie protokołów zebrań i spotkań Rady,
 2. nadzór nad terminowością prac Rady, prowadzenie protokołów, korespon­dencji i dokumentacji zebrań oraz ich właściwe przechowywanie.

 

§ 11

 

 1. Rada Rodziców dokumentuje swoje zebrania i uchwały w formie protokołów.
 2. Protokół i uchwały podpisuje przewodniczący Rady Rodziców.
 3. Dokumentacja Rady Rodziców przechowywana jest w Przedszkolu.

 

§ 12

 

 1. W celu wspierania działalności statutowej placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. Fundusze gromadzone będą na rachunku dochodów własnych Przedszkola nr 57 „Grochowiaczek”. Stanowią one fundusz celowy.
 3. Decyzja w sprawie wydatków należy do dyrektora przedszkola.
 4. Obsługę finansową dochodów i wydatków powierza się DBFO m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe.
 5. Zasady wydatkowania funduszy wynikają z art. 22 ust. 1 oraz art.26.1 ustawy o finansach publicznych.
 6. Podstawą gospodarki finansowej funduszu celowego jest roczny plan finansowy.
 7. Wydatki funduszu celowego mogą być dokonywane tylko w ramach posiadanych środków finansowych obejmujących bieżące przychody i pozostałości środków z okresów poprzednich.
 8. Ujęte w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

  1)   dochody - stanowią prognozy ich wielkości;

  2)   wydatki i rozchody - stanowią nieprzekraczalny limit.

 1. Ujęte w rocznym planie PRZEDSZKOLA NR 57 „Grochowiaczek”:

      1)   przychody - stanowią prognozy ich wielkości;

 1. wydatki - mogą ulec zmianie, jeżeli  zrealizowano przychody wyższe od prognozowanych,
 1. Zmiany przychodów i wydatków, o których mowa w ust. 9 pkt 2), wymagają dokonania zmian w rocznym planie finansowym.
 2. Projekt planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oraz konieczne zmiany uzgadniane są z radą rodziców i omawiane na kolejnych posiedzeniach.
 3. W ramach dochodów własnych mogą być finansowane:
 1. zakup materiałów i wyposażenia,
 2. zakup pomocy dydaktycznych i książek,
 3. zakup usług remontowych,
 4. zakup usług pozostałych (imprezy, teatrzyki, wycieczki, upominki dla dzieci z okazji różnych uroczystości, itp.)
 5. inne wspierające działalność statutową przedszkola.

 

 

§ 13

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, natomiast w pozostałych sprawach rozstrzyga Rada Rodziców w dro­dze uchwały.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                         

                              

                         

 

Kompetencje rady rodziców

Kompetencje Rady Rodziców od 1 września 2017 r. określa ustawa Prawo oświatowe. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki (art. 84 ust. 1 ww. ustawy).

Do kompetencji rady rodziców należy:

 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

Powered by CouchCMS