REGULAMIN PRZEDSZKOLA NR 57

UL. PUSTELNICKA 35 W WARSZAWIE

 

Przedszkole jest placówką oświatowo – wychowawczą działającą jako jednostka budżetowa, realizującą cele i zadania wynikające z ustawy Prawo Oświatowe oraz wydanych na ich podstawie aktów prawnych.

I. Nadrzędnym celem przedszkola zgodnie z podstawą programowa jest:

1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennym sytuacjach i w dalszej edukacji,

2. wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy,

3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek,

4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

5. troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność ruchową, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych,

6. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

7. wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

8. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej,

9. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w szkolnym kształceniu .

 

II. Celem ukierunkowanej działalności wychowawczej przedszkola jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

III. Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat i zapewnia im bezpieczeństwo oraz optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju:

 

1. stymuluje rozwoju wychowanków,

 1. kształtuje i rozwija aktywności dziecka,
 2. współdziała z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 3. umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 1.  

1.  Przedszkole czynne jest w godzinach : od 7.00 do 17.30.

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną (na piśmie) przez nich osobę.
 2. Czas przebywania dziecka w przedszkolu nie powinien przekraczać 9 godzin.
 3. Uczęszczanie dziecka do przedszkola jest obowiązkowe dla dzieci 6 letnich.
 4. Dłuższa nieobecność dziecka w przedszkolu winna być każdorazowo zgłoszona nauczycielce lub dyrektorowi.
 5. Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci chorych. W przypadku chorób zakaźnych należy przedstawić decyzję lekarza, zezwalającego na dalsze uczęszczanie dziecka do przedszkola.
 6. Rodzice bądź opiekunowie, którzy odbierają dziecko po godzinach otwarcia przedszkola zobowiązani będą do wpisywania się w zeszyt spóźnień.

 

 1. Rodzice mają prawo do:

 

 1. znajomości zadań wynikających z programu i miesięcznych planów pracy,
 2. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju,
 3. współuczestnictwa w niektórych zajęciach o charakterze dydaktyczno – wychowawczym w celu wymiany informacji,
 4. odpisów stawki żywieniowej za dni nieobecne zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy.

 

 1.  
  1. Rodzice zobowiązani są do regularnego wnoszenia opłat za przedszkole zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy w comiesięcznych ustalonych terminach.
  2. W celu ujednolicenia kierunku wychowania dzieci, rodzice proszeni są o branie udziału w zebraniach ogólnych i grupowych organizowanych przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i nauczycielki.
  3. Rodzice powinni stosować się do Regulaminu przedszkola i aktualnych ogłoszeń, brać czynny udział w życiu przedszkola, zasięgać informacji o dziecku (utrzymywać stały kontakt z nauczycielkami).
  4. Życzenia i uwagi dotyczące pracy przedszkola winny być przekazywane dyrektorowi

 

Prosimy o przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie.

 

Jednocześnie apelujemy o współpracę z przedszkolem dla dobra dzieci, których dobro i prawidłowy rozwój jest naszą wspólną troską.

Powered by CouchCMS