Regulamin organizacji wycieczek przedszkola

 

Opracowano na podstawie:

 

 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001, Nr 135, poz. 1516 ze zm. Dz.U. 2014 poz. 1150);
 2. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.);
 3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r., nr 0, poz.128).

 

REGULAMIN

§ 1

 

 1. Przez ,, wycieczkę” należy rozumieć każde celowe i zorganizowane wyjście z dziećmi poza teren przedszkola.
 2. Każde wyjście z dziećmi poza teren przedszkola nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrektorowi przedszkola najpóźniej w dniu poprzedzającym wycieczkę.

 

§ 2

 

 1. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku wychowanków, ich zainteresowań, potrzeb,  stanu zdrowia, sprawności fizycznej, przygotowania.
 2. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności wychowanków, wymaganych podczas wycieczki (imprezy).

 

§ 3

 

Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki na terenie najbliższej okolicy i regionu geograficzno — turystycznego.

 

§ 4

 

Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami (w przypadku dzieci przedszkolnych z ich rodzicami lub opiekunami) z zakresie:

a) celu wycieczki,

b) trasy i terminów postojów,

c) zwiedzanych obiektów,

d) harmonogramu,

e) regulaminu zachowania wychowanków podczas wycieczki.

 

§ 5

 

Każdy organizator wycieczki obowiązkowo uzyskuje od obojga rodziców pisemną zgodę na wyjazd, uwzględniającą również brak przeciwwskazań zdrowotnych dotyczących udziału dziecka w wycieczce.

 

§ 6

 

 1. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
 2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczki są kierownik wycieczki oraz opiekunowie.
 3. Opieka ma charakter ciągły.

 

§ 7

 

Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy lub gołoledzi.

 

§ 8

 

W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

 

§ 9

 

Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych

wypadków.

 

§ 10

 

 1. Wycieczka poza teren placówki:

a) dla dzieci 3– 4 letnich zapewnia się jednego opiekuna na pięcioro dzieci,

b) dla dzieci 5– 6 letnich zapewnia się jednego opiekuna na ośmioro dzieci.

 1. Wycieczka w komunikacji miejskiej:

a) dla czworga dzieci zapewnia się jednego opiekuna,

b) po wejściu do autobusu nauczyciel informuje kierowcę o obecności dzieci,

c) grupa dzieli się na cztery mniejsze grupy.

 

§ 11

 

 1. Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych przedszkola i kwalifikacjach odpowiednich do realizacji odpowiednich form krajoznawstwa i turystyki.
 2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna wyznaczona przez dyrektora osoba pełnoletnia, która:

a) ukończyła kurs kierowników wycieczek,

b) jest instruktorem harcerskim,

c) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, instruktora turystyki lub pilota wycieczek.

 

§ 12

 

 1. Do podstawowych obowiązków kierownika należy:

a) opracowanie dokumentacji wycieczki, którą zatwierdza dyrektor,

 • karta wycieczki z harmonogramem, regulaminem i załączoną listą uczestników po 2 egzemplarze (wzór w kancelarii);
 • lista uczestników wycieczki zawierająca: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu rodzica, prawnego opiekuna dziecka
 •  pisemne zgody  i oświadczenia rodziców;
 • określone zadania dla opiekunów i uczestników;
 • dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków (kserokopia polisy ubezpieczenia grupowego)
 • preliminarz finansowy wycieczki przewidujący koszty realizacji programu oraz rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu;

b) zapoznanie z regulaminem wycieczki wszystkich uczestników;

c) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki, w tym odpowiedniej liczby opiekunów oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

d) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania;

e) określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki;

f) nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy;

g) organizacja zadań wśród uczestników;

h) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie wycieczki, imprezy;

i) podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki z opiekunami prawnymi dziecka na najbliższym zebraniu grupowym.

 1. Dokumentacja, o której mowa w 12 ust.1 ppkt 2) winna być przedłożona dyrektorowi przedszkola najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem wycieczki celem jej zatwierdzenia
 1. Po pozytywnym zaopiniowaniu, kartę wycieczki, harmonogram oraz listę uczestników wycieczki sporządza się w dwóch egzemplarzach. Kopia pozostaje w przedszkolnej dokumentacji wycieczek, oryginał posiada kierownik wycieczki
 2. Krótkie sprawozdanie oraz rozliczenie finansowe z wycieczki przedkłada się rodzicom dzieci na najbliższym spotkaniu z rodzicami lub przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców
 1. Opiekunem wycieczki powinien być nauczyciel albo, w uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola, inna pełnoletnia osoba. Do zadań opiekuna należy:
 1. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki
 2. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez innych opiekunów i dzieci ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
 3. Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu dziećmi
 4. Nadzorowanie zadań powierzonych przedszkolakom
 5. Wykonywanie innych zadań pojawiających się podczas wycieczki
 6. Sprawdzanie stanu liczbowego uczestników wycieczki przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego
 7. Potwierdzanie własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki, przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci

 

§ 13

 

Wszyscy uczestnicy wycieczek zobowiązani są do przestrzegania bezpieczeństwa i zasad szczególnej ostrożności oraz wykonywania wszystkich poleceń kierownika wycieczki (imprezy) i opiekunów.

 

§ 14

 

Opiekunami wycieczki powinni być nauczyciele, pracownicy obsługi placówki lub w uzgodnieniu z dyrektorem, rodzice dzieci biorących udział w wycieczce.

 

§ 15

 

Do podstawowych czynności opiekuna należy:

a) sprawowanie opieki nad wychowankami (ciągłe liczenie uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca, po przybyciu do celu, dostosowanie tempa i odległości odcinków na trasie do wydolności najsłabszego dziecka):

b) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki, imprezy;

c) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

d) nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań;

e) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

 

§ 16

 

Finansowanie wycieczki


1. Działalność przedszkola w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu czy biletów wstępu, można finansować ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:

 1. Z odpłatności rodziców, których dzieci będą uczestnikami wycieczki
 2. Ze środków na Radę Rodziców, a także darowizn przekazanych przez osoby fizyczne i prawne
 3. Ze środków pozyskanych z różnego rodzaju loterii czy aukcji prac, rzeczy wykonanych przed dzieci
 4. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik
 5. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze – w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów (wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20% kosztów wycieczki)
 1. Kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów związanych z wycieczką. Wydatki z tego tytułu pokrywają organizatorzy lub pozostali uczestnicy wycieczki.

 

§ 17

 

Postępowanie nauczyciela po zaistniałym wypadku:

a) jeżeli wypadek zaistniał w czasie wycieczki (imprezy) wszystkie decyzje podejmuje

kierownik grupy i odpowiada za nie;

b) w miarę możliwości udzielana jest pierwsza pomoc poszkodowanemu;

c) poszkodowanemu trudnych wypadków należy wezwać pogotowie ratunkowe oraz

zawiadomić telefonicznie dyrektora przedszkola i prawnych opiekunów;

d) miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania ewentualnych

oględzin.

 

§ 18

 

 Postępowanie w razie pożaru pomieszczenia, w którym przebywają uczestnicy wycieczki:

a) w pomieszczeniach, w których przebywają uczestnicy należy zapoznać z drogami ewakuacyjnymi,

b) jeżeli zdarzy się pożar, kierownik i opiekunowie wykonują następujące czynności:

starają się ugasić pożar dostępnymi środkami gaśniczymi, wyprowadzają dzieci w bezpieczne miejsce, alarmują straż pożarną.

 

§ 19

 

Dokumentacja wycieczki (karta wycieczki: cel i założenia programowe, trasa wycieczki, termin, liczba uczestników, dane kierownika i opiekunów wycieczki, środek lokomocji) powinna być przechowywana przez okres jednego roku kalendarzowego następującego po wycieczce, w dokumentach zgodnie z instrukcją kancelaryjno-archiwalną placówki.

 

§ 20

 

W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Statutu Przedszkola oraz rozporządzeń MENiS: w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.