Rekrutacja do przedszkola

https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola

 

Harmonogram rekrutacji

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

22 lutego

28 lutego
godz. 16.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

1 marca

godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

1 marca

godz. 13.00

17 marca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie.

Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

1 marca

godz. 13.00

18 marca

godz. 16.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

WAŻNE

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

21 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

21 kwietnia

godz. 13.00

27 kwietnia

do godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

29 kwietnia
godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 29 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

15 czerwca

godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

15 czerwca

godz. 16.00

23 czerwca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie.

Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

15 czerwca

24 czerwca

godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

WAŻNE

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

29 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

29 czerwca

godz. 13.00

4 lipca

godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

6 lipca godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 6 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
na rok szkolny 2022/202
3[1]

 

Informacje ogólne

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2016-2019
  (tj. dzieci 3-4-5 i 6-letnie)
  [2] oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, mieszkające
  w Warszawie.
 2. Dzieci urodzone w 2020 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice[3] mogą ubiegać
  się o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
  [4]
 3. Rekrutację prowadzi komisja powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły.
 4. Przydział do poszczególnych oddziałów odbywa się po zakończeniu rekrutacji.
 5. Rodzice dzieci mieszkających poza Warszawą mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola
  lub szkoły w rekrutacji uzupełniającej.  

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 roku) muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć również naukę
w klasie I.


Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2017 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2018 r.) oraz
dzieci trzyletnie (urodzone od stycznia do grudnia 2019 r.) mogą korzystać z wychowania przedszkolnego. Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole należy wziąć udział w rekrutacji. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku, burmistrz dzielnicy skieruje dziecko do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Dzieci już uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Jeśli rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, chcą, aby ich dziecko dalej uczęszczało do tej samej placówki, muszą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023
w przedszkolu lub szkole, do której uczęszcza dziecko
[5].

Deklarację należy złożyć w terminie na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji. Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie rezygnację z miejsca w aktualnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Złożenie wniosku

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym.
 2. Rodzice składają wniosek o jego przyjęcie w terminach określonych w harmonogramie.
  Na kolejność przyjęć nie mają wpływu:
 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
 • data i godzina przesłania w systemie wniosku podpisanego profilem zaufanym,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku.
 1. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione
  w rekrutacji.
 2. Można ubiegać się o przyjęcie do nieograniczonej liczby placówek przedszkolnych.[6]
 3. We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują wybrane przedszkola lub szkoły (grupy rekrutacyjne) w preferowanej kolejności.
  Placówka wskazana jako pierwsza to przedszkole lub szkoła pierwszego wyboru.
 4. Aby poprawnie złożyć wniosek rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:
  a) wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym
 • w tym celu należy:
 • wypełnić w systemie informatycznym wniosek,
 • dołączyć w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
 • podpisać wniosek profilem zaufanym
 1. wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru
 • w tym celu należy:
 • wypełnić w systemie informatycznym wniosek,
 • wydrukować wypełniony wniosek i po podpisaniu złożyć, razem
  z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
  w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 1. wypełnić odręcznie papierowy wniosek i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru
   
 • w tym celu należy:
 • wypełnić papierowy wniosek i po podpisaniu złożyć, razem
  z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
  w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub szkoły.
 1. Rodzice dzieci, które nie posiadają nr PESEL:
 • występują do dyrektora przedszkola czy szkoły pierwszego wyboru z  wnioskiem
  o wydanie numeru indentyfikacyjnego do systemu informatycznego,
 • następnie postępują jak w pkt 6 - w polu nr PESEL wpisując nr identyfikacyjny oraz podają serię i nr paszportu lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość dziecka.

 

 1. Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.
 2. Gdy jeden z rodziców nie może podpisać wniosku należy dołączyć do wniosku oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje i/lub oświadczenie, że oboje rodzice  zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku[7]
 3. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”[8]

 

Postępowanie rekrutacyjne

 

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 1. wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach,
 2. zwrócić się do burmistrza dzielnicy, na terenie której zamieszkuje dziecko,
  o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

W celu potwierdzenia oświadczenia burmistrz dzielnicy może:

 • skorzystać z informacji dostępnych w urzędzie,
 • wystąpić o nie do instytucji publicznych,
 • zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego[9]
 1. W przypadku negatywnego zweryfikowania informacji zawartych w oświadczeniu lub braku dokumentów potwierdzających kryterium komisja rekrutacyjna nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.
 2. Komisja ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów:
  • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc
   na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe
  • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy ze zm., tzw. kryteria samorządowe.

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

 

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 2. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają, w terminie określonym
  w harmonogramie, wolę zapisu dziecka:
  •  pisemnie - w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

lub

 • elektronicznie - w systemie informatycznym.
 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

 

Procedura odwoławcza

 

 1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola - w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie
   od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

 

 1. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub oddziałów integracyjnych.
 2. Do wniosku rodzice dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na okres wychowania przedszkolnego.
 3. Kopię orzeczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, składa się we wszystkich przedszkolach/szkołach, w których wybrano oddział integracyjny lub podłącza w systemie - w przypadku podpisywania wniosku profilem zaufanym.
 4. Rodzice  układają listę wybranych przedszkoli/szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują we wniosku:
  • na początku oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne

lub

 • na początku oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci
  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie ma naliczanych punktów
  za kryteria w oddziałach integracyjnych (miejsca przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych).
 2. O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola/szkoły.
 3. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.
 

[1] Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2021 r. poz.1082) zwanej dalej „ustawą”

[2] art. 31 ust. 1 ustawy

[3] Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

[4] W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 31 ust. 3 ustawy)

[5] art. 153 ust. 2 ustawy

[6] Uchwała nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków
o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

[7] Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359)
art. 97 § 1. „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

[8] Art. 150 ust. 6 ustawy

[9] Do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2019 r. poz. 2407

 

 

 

ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Drogi Rodzicu!!!

* Najważniejsze jest abyście nauczyli Wasze dziecko samodzielnego wykonywania jak największej liczby czynności, na przykład samodzielnego jedzenia, zakładania bucików, spodni, kurteczki, informowania wychowawczyni o swoich potrzebach. Bardziej samodzielne dzieci zwykle przeżywają mniej lęków, bo nie są tak zależne od innych, oraz widzą, że sobie radzą w sytuacjach, gdy inne dzieci muszą prosić o pomoc.

* Powiedzcie dziecku, że wiecie, jak trudne jest rozstawanie się z bliskimi. Zróbcie to jednak w taki sposób, by wyrazić zrozumienie i akceptację dla jego uczuć, ale nie przesadne współczucie! Staraj się być konsekwentny i nie przerywaj rytmu chodzenia do przedszkola, gdyż to przedłuża okres adaptacji. Dzięki temu dziecko zrozumie, że przedszkole to jego obowiązek, a wkrótce wielka przyjemność.

*  Możecie również zaaranżować spotkania w parku lub zaprosić do domu inne dziecko, które chodzi do tego samego przedszkola. W ten sposób Wasza pociecha może poczuć się mniej samotna, gdy pozostanie sama.


* Czytajcie z nim książeczki dla dzieci o pójściu do przedszkola, bawcie się w udawane wycieczki przedszkolne, spożywanie posiłku w przedszkolu, zwracajcie się do niego jako do przedszkolaka.


* Musicie przygotować się na to, że dziecko teraz będzie bardziej zmęczone i rozdrażnione. Nie oznacza to jednak, że jest mu w przedszkolu źle, tylko, że nie przyzwyczaiło się jeszcze do niego. Pozwól dziecku zabrać do przedszkola ulubioną zabawkę, dzięki której wzrośnie jego poczucie bezpieczeństwa.


* W okresie adaptacyjnym dziecko może stać się bardziej nerwowe i płaczliwe. Rodzice powinni wówczas wykazać się wyrozumiałością i uzbroić w cierpliwość, nie poddawać się emocjom, a przede wszystkim nieustannie zapewniać malucha o swojej miłości.


* Skupcie się na pozytywach, które mogą je spotkać w przedszkolu (np. mówiąc "Słyszałam, że w  tym tygodniu idziecie na wycieczkę do parku szukać jesieni!"), a nie negatywach ("Może wcale nie będziesz tak tęsknił?”). Nie pozwólcie, by zbyt długo zamartwiało się możliwymi nieszczęściami, które mogą je tam spotkać.


* Bądź słowny i przychodź po dziecko o tej porze, o której się umówiłeś z dzieckiem. Powiedz dziecku, kiedy i przez kogo będzie odebrane z przedszkola. Określ czas: po obiedzie, po podwieczorku. Kiedy wychodzicie z przedszkola pocałujcie swoje dziecko, przytulcie je na moment i radośnie powiedzcie: baw się dobrze - do zobaczenia! Nie znikajcie też bez pożegnania - to ułatwia sprawę tylko Wam, nie dziecku.


* Nie przedłużajcie rozstania i nie wracajcie parę razy - to bardzo utrudnia dziecku rozstanie.

* Dziecko najlepiej przekaż pani lub odprowadź do sali z „buziakiem” na koniec i zaufaj, że panie zaopiekują się Twoją pociechą, zainteresują malca czymś ciekawym i zachęcą do wspólnej zabawy.

* Nigdy nie wyśmiewajcie lęków dziecka przed rozstaniem; nie gańcie też ani nie karzcie dziecka za nie.

* Porozmawiaj z dzieckiem o nowej sytuacji i traktuj chodzenie do przedszkola jako naturalną rzecz (taką jak chodzenie mamy i taty do pracy). Staraj się nie wątpić przy dziecku w sensowność swojej decyzji o wysłaniu go do przedszkola.

* Nie wolno ustępować maluchowi, który płacze i protestuje. Jeżeli raz ustąpimy, np.: „dobrze, dziś zaprowadzę Cię do babci, ale jutro już nie będziesz płakać, jak przyprowadzę cię do przedszkola” – pokażemy mu, że tak naprawdę to nie musi chodzić do przedszkola, gdyż mama i tata zawsze znajdą jakieś rozwiązanie. A w ten sposób okres adaptacyjny przeciągnie się w nieskończoność.

* Zauważaj najmniejsze sukcesy już od pierwszych dni i chwal za dzielność.

* Nie wypytuj natarczywie o to, co się wydarzyło w przedszkolu tylko pozwól mówić dziecku o tym, co jest dla niego ważne i o czym samo chce powiedzieć.

* Zorganizuj poranek tak, żeby się nie spieszyć – miej czas na poranne przytulanie, porozmawiaj w drodze do przedszkola, jaki fajny dzień przed Wami - mamy i taty w pracy, a dziecka w przedszkolu

* Nie zamartwiaj się w domu i w pracy, jeśli rozstanie z dzieckiem było ciężkie. Dzieci, po wyjściu rodzica uspokajają się bardzo szybko i zaczynają się bawić.

* Nie podejmuj za dziecko decyzji dotyczących jedzenia. Jeśli nie ma alergii na pokarmy, zachęcaj je do ich zjadania. Dzieci często zapominają, że czegoś nie lubią i w towarzystwie rówieśników zjadają wszystko.

* Daj sobie i maluchowi czas na oswojenie się z trudną sytuacją i przeżywanie trudnych emocji.

Postarajmy się wspólnie, aby pobyt w przedszkolu był jednym
z najradośniejszych okresów w życiu każdego dziecka.

                Opracowanie psycholog A.Gromek

Powered by CouchCMS