Zarządzenie Nr 4/2017

z dnia 29.09.2017 r.

Dyrektora Przedszkola nr 57 w  Warszawie

w sprawie ustalenia ramowego rozkładu dnia w Przedszkolu nr 57

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649) zarządzam co następuje:

§ 1

  1.  Na wniosek  Rady Pedagogicznej  wyrażony w uchwale nr 5/17 Rady Pedagogicznej  Przedszkola nr 57 Warszawa ul. Pustelnicka 35  z dnia 14.09.2017 r  w sprawie wniosku o ustalenie  ramowego rozkładu dnia  w Przedszkolu 57 i po zasięgnięciu opinii rady rodziców,  ustalam  ramowy rozkład  dnia w Przedszkolu nr 57, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego  zarządzenia.
  2. Ramowy rozkład dnia, o którym mowa w ust. 1  uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania , wychowania i opieki, potrzeby zainteresowania i uzdolnienia dzieci,  rodzaje niepełnosprawności , oczekiwania rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 57.

§ 2

Zobowiązuje się nauczycieli poszczególnych oddziałów do  ustalenia  dla swojego oddziału  szczegółowego  rozkładu dnia  na podstawie ramowego rozkładu dnia o którym mowa w§ 1 ust.1 z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci uczęszczających do danego oddziału.

§ 3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                   

                                                                                         Dyrektor Przedszkola

 

 

Załącznik do Zarządzenia  Nr 5/17 Rady Dyrektora

Przedszkola nr 57

z dnia 29.09.2017r.

 

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr 57 – grupa dzieci młodszych (w wieku 3 i 4 lat)

 

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 7:00–17.30

 

Część I – poranna

7.00–8.00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym.

8.00–8.30

Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.30–9.10

Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9.10–9.40

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety. Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

 

Część II – główna

9.40–10.10

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Realizacja zadań edukacyjnych. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

10.10–10.30

Przygotowanie do wyjścia na powietrze –– czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

10.30–11.45

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe zorganizowane przez nauczyciela, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

11.45–12.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

12.00–12.40

Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

 

Część III – poobiednia

12.40–12.50

Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do relaksu.

12.50–14.20

Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

14.20–14.30

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.30–15.00

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

15.00–17.30

Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycielki rozwijające potencjał dzieci, uwzględniające ich potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr 57 – grupa dzieci starszych (w wieku 5 i 6 lat)

 

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8:00–17.30

 

Część I – poranna

7.00–8.00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

8.00–8.30

Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ewentualne  zajęcia rozwijające  zdolności dzieci. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Zabawy rytmiczne.

8.30–9.00

Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9.00–9.15

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.

 

Część II – główna

9.15–10.15

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

10.10–10.30

Przygotowanie do wyjścia na powietrze –– czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

10.50–11.45

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe zorganizowane przez nauczyciela, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Zabawy rytmiczne.

11.45–12.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.

12.00–12.30

Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.30–13.00

Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie zgodnie z warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej (leżak, materac, mata, poduszka).

 

Część III – poobiednia

13.00–14.15

Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-‑stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

14.15–14.30

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.30–14.50

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.50–17.30

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy samodzielne dzieci. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycielki rozwijające potencjał dzieci, uwzględniające ich potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

Powered by CouchCMS