Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom.
 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
 • Sprawiamy, że dzieci czują się akceptowane i radosne.
 • Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.
 • Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli.
 • Dbamy o dobre stosunki interpersonalne.
 • Stoimy na straży praw człowieka, a w szczególności Praw Dziecka.
 • Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem.
 • Spełniamy w miarę możliwości oczekiwania rodziców.
 • Promujemy ekologię, zdrowie fizyczne i psychiczne, bezpieczne zachowania, zdrowe odżywianie.
 • Oferujemy szeroki wachlarz spotkań z rodzicami.
 • Pomagamy dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną.
Dajemy dzieciom możliwości:
 • samorealizacji,
 • pracy z innymi (kontaktów społecznych z rówieśnikami),
 • kreatywnego myślenia,
 • działania,
 • uczestnictwa w ciekawych zajęciach,
 • nauki poprzez wspólną zabawę.  

Nauczyciele wobec rodziców dzieci pełnią rolę doradczą i wspierającą działania wychowawcze. Pomagają w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, a w razie konieczności zapewniają stałą opiekę psychologa i logopedy. Na bieżąco informują o postępach dziecka oraz o kierunkach i zakresie zadań realizowanych w przedszkolu. Zadania te dostosowujemy do potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków.

 • okazywanie zrozumienia i szacunku,
 • otwartość na potrzeby,
 • zaangażowanie,
 • poświęcanie czasu na kontakty indywidualne,
 • wsłuchiwanie się w opinie,
 • dbanie o dobre relacje.
 • spotkaniach organizowanych w poszczególnych grupach,
 • zajęciach otwartych,
 • rozmowach indywidualnych,
 • uroczystościach przedszkolnych,
 • piknikach.
 • poznawaniu i rozumieniu siebie oraz świata,
 • nabywaniu umiejętności poprzez działanie, doświadczanie i samodzielne wyciąganie wniosków,
 • odnajdywaniu swojego miejsca w grupie rówieśniczej i rodzinie,
 • budowaniu systemu wartości.
 • Prowadzimy codzienne zajęcia stymulujące mowę i myślenie dziecka, kształtujące umiejętności językowe, wzbogacające słownictwo, uczące prowadzenia dialogu, wyrażania uczuć.
 • Tworzymy sytuacje edukacyjne sprzyjające nabywaniu i rozwijaniu umiejętności czytania oraz pisania.
 • W dziedzinie matematyki wpajamy elementarne pojęcia, wyrabiamy umiejętności orientacji w przestrzeni i czasie, uczymy rozpoznawania figur geometrycznych, dodawania i odejmowania.
 • Dzieci kończące edukację w naszym przedszkolu są dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
 • Placówka nasza jest przyjazna dzieciom. Przestrzenne, widne sale wyposażone w liczne pomoce dydaktyczne, ciekawe zabawki. Inspirujące kąciki zainteresowań stymulują rozwój wychowanków.
 • Duży nacisk kładziemy na edukację ekologiczną. Posiadamy zbiór książek, albumów, atlasów o tematyce przyrodniczej. W każdej sali zgromadziliśmy bogatą kolekcję okazów przyrodniczych. Dzieci mogą rozwijać zainteresowania akwarystyką. Dla naszych wychowanków organizujemy liczne wycieczki rozwijające wrażliwość ekologiczną i przystosowanie społeczne. Rozwój dziecka stymulujemy poprzez dostarczanie różnorodnych doświadczeń oraz przeżyć zdobywanych w czasie wspólnych spacerów i wycieczek.
 • Przykładamy dużą wagę do twórczego rozwoju dziecka. Pracujemy nad rozwojem aktywności i wrażliwości estetycznej. Pobudzamy ją w kontaktach z przyrodą, techniką, sztuką.
 • Umożliwiamy obcowanie z literaturą, teatrem, plastyką, muzyką. Rozwijamy różnorodne formy twórczości dziecięcej z uwzględnieniem prób łączenia różnych rodzajów ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej.
 • Kształtujemy umiejętności posługiwania się rozmaitymi materiałami i narzędziami w działalności plastyczno – konstrukcyjnej.
 • Wykorzystujemy w swojej pracy urządzenia multimedialne. Posiadamy programy komputerowe przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. Korzystamy również z projektora.
 • Nasze dzieci uczestniczą w olimpiadach sportowych, konkursach recytatorskich, przeglądach muzycznych i plastycznych organizowanych na terenie dzielnicy, a także biorą udział w projektach Miasta Stołecznego Warszawy. Zdobywany medale, dyplomy i puchary.
Skip to content